Yargıtay-Gece Zammının Ödenmesi

0
38

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas No : 2009/9-564  
Karar No : 2010/45  
Tarih : 03.02.2010

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

Davacı, işyerinde değişen vardiyalar halinde çalıştığını, toplu iş sözleşmesinde düzenlenen gece zammının ödenmesi gerektiğini belirterek talepte bulunmuştur. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle, toplu iş sözleşmesi uyarınca davacıya gece zammı ödenmesi gerektiği hususunda Yerel Mahkeme ile Özel Daire arasında uyuşmazlık bulunmamasına; davacının gece zammı alacağına hak kazanmadığı yönündeki savunmayı içeren cevap dilekçesinin sunulmasından daha sonra dosyaya giren ücret bordrolarının bir kısmında, davacıya muhtelif tarihlerde gece zammı ödemesi yapıldığı yönünde açıklamaların yer alması karşısında, bozma ilamında gösterilen şekilde bir araştırma ve inceleme yapılmasının zorunlu olmasına, ücret bordrolarında davacı imzasının bulunmamasının da böylesi bir araştırma yapılması gereğini ortadan kaldıracak nitelik taşımamaktadır.

DAVA :

Taraflar arasındaki Alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Adana 2.İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 04.07.2007 gün ve 2006/812 E-2007/1120 K.sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 26.12.2008 gün ve 2007/34667-2008/35425 sayılı ilamı ile;

( … Davacı, işyerinde değişen vardiyalar halinde çalıştığını, toplu iş sözleşmesinin 41. maddesinde düzenlenen gece zammının ödenmesi gerektiğini belirterek talepte bulunmuştur.

Davalı tarafından davanın reddine karar verilmesi istenmiştir.

Mahkemece gece zammı alacağı hüküm altına alınmıştır.

Dosya içeriğinde bulunan bordrolarda gece zammı ödemesine ilişkin tahakkuklar yer almaktadır. Her ne kadar bordrolarda işçi imzası bulunmamaktaysa da, işyerinde ödemelerin ne şekilde yapıldığı araştırılmalı, banka hesabına ödeme yapılması söz konusuysa ilgili banka ekstreleri getirtilmeli, dava konusu alacak ile ödeme yapılıp yapılmadığı kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenerek sonucuna göre bir karar verilmelidir. Yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir… ),

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR :

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle, toplu iş sözleşmesi uyarınca davacıya gece zammı ödenmesi gerektiği hususunda Yerel Mahkeme ile Özel Daire arasında uyuşmazlık bulunmamasına; davacının gece zammı alacağına hak kazanmadığı yönündeki savunmayı içeren cevap dilekçesinin sunulmasından daha sonra dosyaya giren ücret bordrolarının bir kısmında, davacıya muhtelif tarihlerde gece zammı ödemesi yapıldığı yönünde açıklamaların yer alması karşısında, bozma ilamında gösterilen şekilde bir araştırma ve inceleme yapılmasının zorunlu olmasına, ücret bordrolarında davacı imzasının bulunmamasının da böylesi bir araştırma yapılması gereğini ortadan kaldıracak nitelik taşımamasına göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire Bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ :

Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 03.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz