Yargı- Devamsızlık nedeniyle iş akdinin feshi

0
38

 

ÖZET :

Dava konusu olayda davalı işverenin işçinin işe gelmediğine ilişkin tutanak tanzim etmesi ile davacının ihtarı üzerine karşı ihtarname çekmesi uygun bir davranış olmadığı gibi, onbeş yıllık hizmeti olan bir işçinin tüm kıdem haklarını bertaraf ederek kendi isteği ile işten ayrılması hayatın doğal akışına aykırıdır. Delillerin hüküm vermeye yeterli olmadığı ya da kesinlik göstermediği durumlarda işçinin korunması ve işçi lehine yorum iş ilkelerinden hareket edilmelidir. Bu durumda ihbar ve kıdem tazminatlarının hüküm altına alınması gerekir.

DAVA :

Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm. süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

Davacı işçi davalı işverence hizmet akdinin rapor bitimi 23.11.1998 tarihinde haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatlarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı işveren ise, davacının rapor bitimi, mazeret bildirmeden işe gelmediğini, raporlu iken başka bir işyerinde çalıştığının tesbit edildiğini, 23-24 ve 25.11.1998 tarihlerinde devamsızlığı nedeni ile tutanak tutulduğunu, buna rağmen hizmet aktinin feshedilmeyerek 3.12.1998 keşide tarihli ihtarname ile işe davet edildiğini, ancak davacının işe başlamadığını, iş aktini davacının kendisinin feshettiğini belirterek davanın reddini savunmuştur. www.osmanozbolat.com

Mahkemece davacı işçinin rapor bitimi mazeretsiz olarak işe başlamadığı, devamsızlık tutanakları tutulduğu ve davacının 3.12.1998 tarihli ihtarname ile işverence işe davet edildiği halde işe başlamayarak iş aktini davacının kendisinin feshettiği gerekçesi ile istekler reddedilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelere ve özellikle davalı tanığı Hatice Mert’in beyanına göre davacı rapor bitimi olan 23.11.1998 tarihinde işveren temsilcisini arayarak izin istemiştir. Keza davacı noter kanalı ile 24.11.1998 keşide tarihli ihtarname ile iş aktinin 23.11.1998 tarihinde feshedilmesi nedeni ve tazminatlarının ödenmesini işverenden talep etmiştir. Bu ihtarnameyi alan davalı işveren 3.12.1998 keşide tarihli ihtarname ile davacı işçiyi işe davet etmiştir. Bu olgulara göre davalı işverenin 23-24 ve 25.11.1998 tarihlerinde gelmediğine ilişkin tutanak tanzim etmesi ile davacının ihtarı üzerine karşı ihtarname çekmesi uygun bir davranış olmadığı gibi, 15 yıllık hizmeti olan bir işçinin tüm kıdem haklarını bertaraf ederek kendi isteği ile işten ayrılması hayatın doğal akışına aykırıdır. Kaldı ki davalı işveren bu yönde fesih hakkını kullanmadığı halde devamsızlık dışında birtakım nedenler ileri sürerek çelişkiye düşmektedir.

Olayların gelişme seyrine göre davacı işçinin kendisinin hizmet aktini feshettiğini kabul etmek doğru değildir. Delillerin hüküm vermeye yeterli olmadığı ya da kesinlik göstermediği durumlarda "işçinin korunması" ve "işçi lehine yorum" iş ilkelerinden hareket edilmelidir. Bu durumda ihbar ve kıdem tazminatlarının hüküm altına alınması gerekirken yazılı gerekçe ile reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. www.osmanozbolat.com

SONUÇ :

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz haremin istek halinde ilgiliye iadesine, 13.4.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2000/1676

 

Karar No

: 2000/5561

 

Tarih

: 13.4.2000

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz