Torba Yasanın Getirdiği Yenilikler !

0
55

Torba YasaTürk Ticaret Kanunu İle İlgili Düzenlemeler

Yeni kanun: Anonim Şirketlerde; Yönetim Kuruluna, temsil yetkisi olmayan yönetim kurulu üyelerini ya da şirkette hizmet akdi ile çalışanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilme hakkı tanımıştır. Yönetim Kurulunun bu hakkı kullanabilmesi için öncelikle Türk Ticaret Kanunun yönetimin devri başlıklı 367 maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenmesi ve düzenlenen bu iç yönergenin tescil ve ilanın yapılmasını zorunlu kılmıştır. Ayrıca bu kanun hükmüne göre atanan kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumlu tutulmuştur.

Yeni kanun: Limited Şirketlerde; şirket müdürlerine şirkette hizmet akdi ile çalışanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilme hakkı tanımıştır. Şirket müdürü bu hakkı kullanabilmesi için Türk Ticaret Kanunun yönetimin devri başlıklı 367 maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenmesi ve düzenlenen bu iç yönergenin tescil ve ilanın yapılmasını zorunlu kılmıştır. Ayrıca bu kanun hükmüne göre atanan kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı Şirket Müdürleri müteselsilen sorumlu tutulmuştur.

Yeni kanun: Türk Ticaret Kanun Geçici 7 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Şirketlerin Tasfiyesi ile ilgili süreyi 01/072015 yılına kadar uzatmıştır. Yani Türk Ticaret Kanun’un yürürlük tarihinden önce veya yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih olan anonim ve limited şirketler için Türk Ticaret Kanuna göre yapılacak tasfiye usulünün süresi de 01/07/2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yeni kanun; Türk Ticaret Kanununa göre sermaye artırımı yapmamış şirketlerin,11 Aralık 2014 tarihine kadar sermaye artırımı yapmaları hakkı tanımıştır. Başka bir anlatımla 14/2/2014 tarihine kadar TTK hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını yapmamış olan şirketler, asgari sermaye artırımını 11 Aralık 2014 tarihine kadar yapmaları halinde fesih edilmeyecektir.

Sosyal Güvenlik Kanunu Kapsamındaki Uyuşmazlıklar İle İlgili Düzenlemeler

Yeni Kanun; Sosyal Güvenlik Kanunu Kapsamında doğan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesi zorunlu hale getirmiştir. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan müracaata altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılacağını ve Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şartının aranmasını. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmamasını öngörmüştür.

Yeni Kanun; Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma resen ihbar edileceğini, İhbar üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dâhi kanun yoluna başvurabileceğini. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlü olacağını öngörmüştür.

Sosyal Güvenlik Kanunu Kapsamında Borçların Yapılandırılması İle İlgili Düzenlemeler

Yeni Kanun;30/04/2014 tarihi öncesine ait SGK prim ve diğer borçlarının gecikme zammı ve gecikme cezaları silinmesini, borç asıllarının enflasyon oranında güncellenerek 2 ayda bir ödenmek şartıyla 18 taksite bölünmesini öngörmüştür.

Vergisel Borçların Yapılandırılması ile ilgili İlgili Düzenlemeler

Yeni kanun; 2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç olmak üzere,

30/04/2014 tarihi öncesine ait vergi borçlarını kapsamakta olup bu borçlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezaları silinip, borç asılları ve borç aslına ait cezalar; dikkate alınarak enflasyon oranında güncellenip, 2 ayda bir ödenmek kaydıyla, 18 eşit taksite bölünmesini öngörmüştür

Yeni kanun; 2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç, 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, dikkate alınarak enflasyon oranında güncellenip, 2 ayda bir ödenmek kaydıyla, 18 eşit taksite bölünmesini öngörmüştür.

Yeni Kanun: BA-BS bildirimi, Kesin Mizan, Mükellef bilgi formu gibi bildirimler

İle ilgili olarak; 30/4/2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarının, 11/09/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan cezalarının %50’sinin, kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi halinde cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilmesini öngörmüştür.

Yeni kanun; Belediyelerce Tahsil edilen Emlak vergisiile İş yerlerine ait çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, tutarlarını da yeniden yapılandırma kapsamına almıştır.

Yeni kanun; Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen Mükelleflerin kanunda belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamalarını öngörmüştür.

Yeni Kanun; 30/04/ 2014'ten önce ödenmemiş gümrük vergileri ve cezaları ile bunlara bağlı idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme alacakları yerine, enflasyon farkının ödenmesi halinde, faiz ve gecikme faizi gibi diğer alacaklardan vazgeçilmesini öngörmüş olup. 18 aya kadar taksitlendirme imkânı da vermiştir.

Yeni Kanun; Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş olan ancak gümrük vergilerinin de tahsil edilmesi gerektiği durumlara ilişkin kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan idari para cezaları içinde 18 aya kadar taksit imkânı getirmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu İle İlgili Düzenlemeler

Yeni Kanun;“Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmesi halinde ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesini,” Katma Değer Vergisinden istisna etmiştir.

Yeni Kanun; Virconia’yı adlı kıymetli taşın Katma değer Vergisi istinasını kaldırmıştır.

Kasa Ve Ortaklardan Alacaklar Hesabının Düzetilmesi ile ilgili Düzenlemeler

Yeni Kanun; Bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını veya ortaklardan alacaklarını düzeltme olanağı getirmiş olup, bu kapsamda Defter kayıtlarını düzeltmek isteyen mükelleflerin Aralık 2014 ayı sonuna kadar fazlalığı beyan edip %3 oranında vergisini ödeyerek defter kayıtlarını düzeltebileceklerdir.

Oda Ve Üst Birlik Borçlarının Yapılandırılması İle İlgili Düzenlemeler

Yeni Kanun; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir,Yeminli Mali Müşavir ve Odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir,Yeminli Mali Müşavir Odaları Birliğine

olan borçları yeniden yapılandırılmış olup; Yapılan düzenleme ile; borçların asıllarının tamamını; 01/10/2014 tarihinden başlamak üzere birer aylık dönemler halinde dokuz eşit taksitte ödemeleri durumunda bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı silinecek olup yapılandırılacak borçlarda meslek mensuplarının borçlarına enflasyon oranında güncelleme yapılacak ancak odaların TÜRMOB’a olan borçlarına enflasyon oranında güncelleme yapılmayacaktır.

Yeni Kanun; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa Tabi, Oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti 31/12/2014 tarihi sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde sekiz eşit taksitte ödemeleri hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilmesini öngörmüştür. Üyelerin bu madde hükmünden yararlanılabilmesi için 30/11/2014 tarihinekadar ilgi odalara başvurulmaları gerekmektedir.

Yeni Kanun; Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarına, 11/09/2014tarihten önce ödenmesi gerektiği hâlde ödenmemiş olan, bu Kanun hükümlerine göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti 31/12/2014 tarihi sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde sekiz eşit taksitte ödemeleri hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilmesini öngörmüştür. Üyelerin bu madde hükmünden yararlanılabilmesi için 30/11/2014 tarihine kadar ilgi odalara başvurulmaları gerekmektedir.

Kaynak : Adana SMMM Odası

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz