Sigortalı Sayılma İle İlgili Yargı Kararı

0
46
T.C.YARGITAY

Onuncu Hukuk Dairesi

Esas No : 2009/17324
Karar No : 2011/3247
Tarih : 10.03.2011

ÖZET :

Davacı, 1479 sayılı Kanun kapsamında zorunlu sigortalılık tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, 4956 sayılı Kanun ile 1479 sayılı Kanuna eklenen geçici 18. madde hükmünde belirtilen sürede müracaatının olmaması sebebiyle davanın reddine karar verilmiş olup, davacının sigortalılık tesciline ilişkin giriş bildirgesinin 2001 yılında re’sen tanzim edilerek kuruma ibraz edilmiş olması karşısında geçici 18. madde hükmünün Kanunun yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmasına göre; somut olayda uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Hal böyle olunca, mahkemece, 1479 sayılı Yasanın 24 ve 25. maddeleri çerçevesinde ve yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, davacının, ihtilaf konusu dönemde zorunlu sigortalılık şartlarını taşıyıp taşımadığı irdelenerek, varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekir. 

T.C.YARGITAY

Yirmibirinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2010/14370
Karar No : 2011/1773
Tarih : 01.03.2011

ÖZET :

Dava, davacının … tarihleri arasında 2926 sayılı Yasa kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalı olmadığının tespiti istemine ilişkindir. Yapılacak iş; … tarihleri arasındaki süre yönünden 5510 sayılı Yasanın 9/b-5 maddesi uyarınca kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için, sigortalılığı sona erdiren haller olarak sayılan; tarımsal faaliyetlerinin sona erip ermediğini araştırmak, tarımsal faaliyetinin devam ettiğinin anlaşılması halinde yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, bu Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olup olmadığını tespit ettirip sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

T.C.
YARGITAY
Onuncu Hukuk Dairesi
Esas No : 2009/6905  
Karar No : 2009/13222  
Tarih : 14.07.2009  

KARAR ÖZETİ;

Dava, davacının çakışan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalılık süresi hariç 2926 sayılı Kanuna tabi tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitine ilişkindir. Davacının 01.07.1988 tarihi itibariyle 2926 sayılı Yasa kapsamında tescil edildiği, ancak aynı tarihi kapsar şekilde devam edegelen 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi çalışmaları sebebiyle terkinin verildiği anlaşılmaktadır. 2926 sayılı Kanunun sigortalı sayılmayanlara dair 4/a maddesinde, Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya emeklilik keseneği ödemekte olanların sigortalı sayılmayacaklarına dair düzenleme karşısında, davacının anılan tarih itibariyle terkin edilmesi yönündeki Kurum işleminde hukuka aykırı bir yön yoktur. Ancak, yeniden 2926 sayılı Yasa kapsamında tarım Bağ-Kur sigortalılığının kabulü için, bu sigortalılık kapsamında prim ödenmesi, ürün teslimatı sebebiyle tevkifat yapılması veya yeniden tescil başvurusu gereklidir.

T.C.
YARGITAY
Onuncu Hukuk Dairesi
Esas No : 2009/10420
Karar No : 2009/19861
Tarih
: 29.12.2009

KARAR ÖZETİ;

Davacı, davalı işverene ait işyerinde aralıksız olarak çalışmasına rağmen çalışmalarının Kuruma eksik bildirildiğini, bildirilmeyen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir. Davalı işverenin dava dışı M. A.Ş’nin taşıma işlerini yapmakta olduğu, işçilerini sadece bu iş için çalıştırdığı ve davacının kamyon şoförü olarak taşıma işinde çalıştığı dikkate alınarak, davalı işverene ait araçların kayıtları, davacının kullandığı araçlarla ilgili olarak dava konusu dönemde düzenlenmiş takograf ve trafik ceza kayıtları, faturalar ve irsaliyeler, araçların giriş-çıkış kayıtları gibi davacıyla ilgili belgeler ve kayıtlar, davalı şirket ile, dava dışı M. A.Ş.’den araştırılarak, bu kayıtlar üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle sigortalının imzasını içeren ve aidiyeti konusunuda uyuşmazlık bulunmayan puantaj kayıtları ile ücret ödeme bordrolarında belirtilen çalışma süreleri dışında başkaca çalışmasının bulunup bulunmadığı hususu tespit edilerek, bir karar verilmelidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz