SGK idari para cezalarında af nasıl uygulanacak?

0
39
SGK Para cezaları

paraTorba Yasa ile birlikte iş dünyasının ve sigortalıların beklediği en önemli değişikliklerden birisi de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim affı ve idari para cezalarının af ve yapılandırılması oldu.

Torba Yasa 11/9/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Torba Yasa’nın 81’inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici 60’ıncı madde eklenmiş olup, 11/9/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile;

* SGK’nın bazı alacaklarının yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmış,

* Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan sigortalılık süreleri diğer kanunlara göre durdurulmuş olanların durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primlerini ödeme hakkı verilmiştir.

Torba Yasa’da “30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.” hükmü yer almaktadır.

SGK 2014/26 sayılı Genelgesi’ni yayınlayarak işveren ve SGK personelinin işlemleri uygulamada ne şekilde yürüteceklerini açıklığa kavuşturmuştur.

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunanların, 30/4/2014 ve önceki sürelerde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından, başvuru tarihinin sonuna kadar (31/12/2014 tarihine kadar) tebliğ edildiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olanları yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Dolayısıyla, idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasında, cezaya konu fiilin 30/4/2014 veya öncesinde işlenmiş olması ve 31/12/2014 veya öncesinde tebliğ edilmiş olması esastır. 30/4/2014 tarihinden önce işlenmiş ancak başvuru tarihi itibariyle tebliğ edilmemiş idari para cezaları 31/12/2014 tarihinden önce tebliğ edilmesi kaydıyla yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Yine, 30/4/2014 tarihi ve önceki sürelerde işlenmiş olan fiiller dolayısıyla uygulanmış olan idari para cezalarının tebliğ tarihlerinin sisteme girilmemesi durumunda bu cezalar yeniden yapılandırma kapsamı dışında kalacağından, başvuru giriş işlemleri sırasında tebliğ edildiği halde tebliğ tarihi girilmemiş idari para cezasının olup olmadığı araştırılacaktır.

İdari para cezası borçlarının yapılandırılması sırasında, idari para cezası alacak asıllarının % 50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 10/9/2014 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmak suretiyle, yeniden yapılandırılacak tutar hesaplanacaktır.

5510 sayılı Kanun’un 4/ (c) bendi kapsamındaki (memur) sigortalılık statüsünden kaynaklanan idari para cezası borçlarına ait yeniden yapılandırma işlemleri sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezleri tarafından MOSİP programları vasıtasıyla yapılacak.

Tebliğ edilememiş idari para cezalarının ilgili kamu idarelerine tebliğ edilmesi ve tebliğ edildiği halde tebliğ tarihi girilmemiş olanların tebliğ tarihlerinin sisteme girilmesi sonrasında yeniden yapılandırma başvuruları sonuçlandırılması gerekmektedir.

Kaynak : Dünya

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz