SGK’da Yapılan Son Düzenlemeler

0
46

 

5510 sayılı Kanun’un 60. Maddesi:

Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar;

Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler.

BU DEĞİŞİKLİKLE ARTIK 18 YALINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR VE ÜLKEMİZE SIĞINAN YABANCI UYRUKLU SIĞINMACILAR DA GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINIP SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANACAKLARDIR.

5510 sayılı Kanun’un 60. Maddesi:

“Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Kendilerince 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir.”

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN ZORUNLU GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SONA ERMİŞ VE ÖĞRENCİNİN TALEP ETMESİ SONUCUNDA ASGARİ ÜCRETİN 1/3’Ü TUTARINDA PRİM ÖDEYEREK GSS KAPSAMINA ALINACAĞI HÜKME BAĞLANMIŞTIR.

5510 sayılı Kanun’un 60. Maddesi:

“8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası kapsamında olup sağlık yardımlarından yararlanamayanlar, bu hâllerin devamı süresince gelir tespiti yapılmaksızın birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.

AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALAN VE DEVLET KORUMASI ALTINDA BULUNAN KADINLAR BU DURUMLARI DEVAM ETTİĞİ SÜRECE GSS’Lİ SAYILACAKLAR VE SAĞLIK YARDIMINDAN FAYDALANCAKLARDIR.

5510 sayılı Kanun’un 61. Maddesi:

(d) bendinde sayılanlar Türkiye’deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten sonra talepte bulunmaları hâlinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu kişilerin genel sağlık sigortalılığı bu Kanunda belirtilen nedenlerle sona erer.”

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ÜLKEDEKİ YERLEŞİK HALİ BİR YILI GEÇTİKTEN SONRA “TALEPTE BULUNMALARI HALİNDE” GSS KAPSAMINA ALINACAKTIR.

5510 sayılı Kanun’un 61. Maddesi:

“60 ıncı maddenin yedinci fıkrası kapsamında sayılanlardan dilekçeyle Kuruma müracaat edenlerin, talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalılığı başlatılır ve öğrenimleri süresince genel sağlık sigortalılıkları devam eder. Bunların genel sağlık sigortalılıkları bu Kanunda belirtilen nedenlerle sona erer.”

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN GSS KAPSAMINA ALINMASI SÜRECİ DÜZENLENMİŞTİR.

5510 sayılı Kanun’un 61. Maddesi:

“Komisyon; Bakanlık, Maliye, Sağlık ve Kalkınma bakanlıkları, Hazine Müsteşarlığı, üniversite sağlık hizmeti sunucuları ile özel sağlık hizmeti sunucularını temsilen Bakanlıkça belirlenecek birer üye ve Kurumu temsilen iki üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Komisyon kararlarını salt çoğunluk ile alır. Komisyon kararları Resmî Gazete’de yayımlanır. Komisyonca gerekli görülen hâllerde sağlık hizmetlerinin türlerine göre birden fazla alt komisyon kurulabilir. Komisyonun sekretarya işlemleri Kurumca yerine getirilir.”

SAĞLIK HİZMETLERİNİ FİYATLANDIRMA KOMİYONU ÜYELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLMUŞTUR. KALKINMA BAKANLIĞI, ÜNİVERSİTE SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI VE ÖZEL SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINDAN ÜYELİK ALINMASI VE DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINDAN İSE ÜYE KATILIMININ OLMAMASI KABUL EDİLMİŞTİR. AYRICA KOMİSYON ÜYE SAYISI 7’DEN 9’A ÇIKARILMIŞTIR.

5510 sayılı Kanun’un 61. Maddesi:

“Ancak yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Kurumca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin, poliklinik muayenelerinde bir katını, diğer hizmetlerde yüzde ellisini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu kararıyla öğretim üyelerinin unvanları itibarıyla belirlenen miktarda ilave ücret alınabilir. Ancak alınacak ilave ücret bir defada asgari ücretin iki katını geçemez. Bu oranları bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Kurum bu fıkra kapsamında ilave ücret alınamayacak sağlık hizmetlerini belirlemeye yetkilidir.”

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN POLİKLİNİKLERİNDE TEDAVİ GÖREN VATANDAŞLARIN MESAİ SAATLERİ DIŞINDA ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNDEN GÖRECEKLERİ MUAYENE ÜCRETLERİ SGK TARAFINDAN BELİRLENEN SAĞLIK BEDELİNİN BİR KATINI, DİĞER HİZMETLERDE DE YÜZDE 50’SİNİ GEÇMEMEK ÜZERE FAZLA ALABİLİRLER. ANCAK BU MİKTAR BİR DEFADA ASGARİ ÜCRETİN 2 KATINI GEÇEMEYECEKTİR.

5510 sayılı Kanun’un 81. Maddesi:

“On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, birinci fıkranın (ı) bendinde belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

5 PUANLIK İŞVEREN İNDİRİMİ İLE İLGİLİ OLARAK BAKANLAR KURULU 6 PUANA KADAR EKLEMEYE (5+6) VE İL BAZINDA DERECENELDİRMEYE YETKİLİ KILINMIŞTIR.

5510 sayılı Kanun’un 81. Maddesi:

“Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Bu madde kapsamındaki teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti hâlinde, yararlanılan teşvik tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.”

SGK DENETMENLERİNCE YAPILAN İNCELEMEDE KAYITDIŞI İŞÇİ ÇALIŞTIRAN VEYA ÇALIŞMADIĞI HALDE KİŞİLERİ SİGORTALI BİLDİREN (SAHTE SİGORTALI) İŞVERENLERİN 5 PUANLIK İŞVEREN İNDİRİMİ 1 YIL İPTAL OLUR. USULSÜZ ŞEKİLDE TEŞVİKTEN YARARLANAN İŞVERENLER TESPİT EDİLDİĞİNDE SÖZ KONUSU YARARLANILAN İNDİRİM TUTARI SGK TARAFINDAN TAHSİL EDİLİR.

5510 sayılı Kanun’un Geçici Madde-49:

Sağlık hizmet sunucularının sunmuş oldukları hizmetlere ilişkin olarak 16/1/2012 tarihinden önce Kuruma teslim ettikleri fatura ve eki belgelerden, teslim tarihinden itibaren üç ay içinde incelenemediği için avansı kapatılamayan fatura ve eki belgelerin, bu süreden sonraki dönemde yapılan incelemesi sonucunda sağlık hizmet sunucusuna yersiz ödeme yapıldığının tespit edilmesi hâlinde, tespit edilen yersiz ödeme tutarı için kanuni faiz tahakkuk ettirilmez.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, sağlık hizmet sunucuları tarafından 16/1/2012 tarihinden önce Kuruma teslim edilen fatura ve eki belgelerden dolayı Kurumca tahakkuk ettirilen faizle ilgili dava konusu edilen faiz tutarları, davacının davasından feragat etmesi hâlinde terkin edilir.

Bu madde kapsamına giren fiiller için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanmış faize ilişkin tahsil edilen tutarlar iade ve mahsup edilmez.

SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI, SUNMUŞ OLDUKLARI HİZMETLERE İLİŞKİN BİR AY İÇİNDE DÜZENLEDİKLERİ FATURA VE EKİ BELGELERİ İZLEYEN AYIN ONBEŞİNE KADAR SGK’YA TESLİM EDERLER. FATURA TESLİM TARİHİ; SÜRESİ İÇİNDE TESLİM EDİLEN FATURALAR İÇİN TESLİM EDİLDİĞİ AYIN ONBEŞİNCİ GÜNÜ, SÜRESİ İÇİNDE TESLİM EDİLMEYEN FATURALAR İÇİN İSE TESLİM EDİLDİĞİ AYI TAKİP EDEN AYIN ONBEŞİNCİ GÜNÜ OLARAK KABUL EDİLİR. FATURA BEDELİNİN TAMAMI, FATURA TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN, ALTMIŞ GÜN İÇİNDE, SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA AVANS OLARAK ÖDENİR. FATURA VE EKİ BELGELER, FATURA TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ AY İÇİNDE İNCELENEREK AVANS HESABI KAPATILIR. İNCELEME SÜRESİNİN TAKİP EDEN MALİ YILA SİRAYET ETMESİ DURUMUNDA, AVANS ARTIKLARI HAKKINDA 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 35 İNCİ MADDESİNDEKİ AKREDİTİFLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER UYGULANIR.

5510 sayılı Kanun’un Geçici Madde-50:

Bu maddenin yayımı tarihinde ilk kaydını yaptırmış olup öğrenimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerden, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvuru yapanlar genel sağlık sigortası kapsamına alınırlar.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER, 29.05.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AY İÇİNDE BAŞVURMASI HALİNDE GSS KAPSAMINA DAHİL EDİLECEKLERDİR.

https://www.facebook.com/osozbolat

https://twitter.com/osozbolat

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz