Özel banka çalışanlarının 15 yıl 3600 günden tazminat hakkı

0
43

 

 

Soru: Osman Bey Merhaba, öğrencilik zamanımda yazın çalıştığım iş yerinden 01.08.1998 tarihinde sigorta başlangıcım yapıldı ve sadece 1 ay primim yattı. Daha sonra okul bitince 2002 yılında özel bir bankaya başladım ve halen devam etmekteyim.  1 çocuğum var doğum borçlanması dahil yaklaşık 3800 işgünüm var şuanda bu durumda emekli olup işyerimden tazminat alabilir miyim?  1998 ile 2002 arasında prim bir daha hiç yatmadı bu sorun olur mu? Seda hanım

Öncelikle 08.09.1999 tarihinden önce işe başlamışsınız ve 15 yıl 3600 günü tamamlamışsınız. Bağlı bulunduğunuz SGK Müdürlüklerinde “kıdem tazminatı alabilir” yazısını alıp işyerine sunduğunuz takdirde tazminatınızı alarak işten ayrılıp, emeklilik için yaşınızın dolmasını bekleyebilirsiniz. Ancak bankaların özel sandıkları olduğundan SGK tarafından bu yazının size verilmeme durumunda, yazının tarafınıza verilmesi gerektiği ile ilgili Yargıtay kararını sunarak SGK’dan yazınızı alabilirsiniz. 

İLGİLİ YARGITAY KARARI

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

Davacı, 506 Sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamında bir sandık olan davalı vakıf tarafından kıdem tazminatı alabilmesi için gerekli yazının verilmesi gerektiğinin tesbitine karar verilmesini istemiştir. Davanın yasal dayanağını oluşturan 1475 Sayılı Kanunun 14/5 Maddesinde 506 Sayılı Kanunun 60. maddesinin 1. fıkrasının ( A ) bendinin ( a ) ve ( b ) alt bentlerinde öngörülen yA. Ş.lar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81. maddesine göre yA. Ş.lılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle, kıdem tazminatına hak kazanılacağı düzenlenmiştir. İşçinin kıdem tazminatını alabilmesi için, yA. Ş.lılık aylığı bağlanabilmesi bakımından yA. Ş. dışındaki diğer şartlara sahip olduğuna ilişkin belgenin düzenlenmesi Sosyal Güvenlik Kurumuna, somut olayda ise 506 Sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamında kurulu sandık olduğu anlA. Ş.ılan Türkiye Halk Bankası A. Ş. Emekli Sandığı Vakfına ait olup davalı şubenin bu anlamda bir yetkisinin bulunmadığı açıktır. Hal böyle olunca davalı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Ordu Şube Müd'ne yönelik davanın sıfat ( pasif husumet ) yokluğu sebebiyle reddinin gerektiği açıktır.

DAVA :

Davacı, 506 Sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamında bir sandık olan davalı vakıf tarafından kıdem tazminatı alabilmesi için gerekli yazının verilmesi gerektiğinin tesbitine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalılardan Türkiye Halk Bankası A. Ş. Ordu Şubesi Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlA. Ş.ıldıktan ve Tetkik Hakimi Bülent Mustafa Şimşek tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve A. Ş.ağıdaki karar tesbit edildi: www.osmanozbolat.com

KARAR :

1- )Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükümün dayandığı gerektirici nedenlere, temyiz edenin sıfatına temyizin kapsamı ve temyiz nedenlerine göre davalı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Ordu Şube Müd. vekilinin A. Ş.ağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,

2- )Dava, davalı bankanın Ordu şubesinde çalışmakta iken 31.3.2008 tarihinde istifa ederek ayrılan ve istifa tarihinde 17 yıl 1 ay 11 gün sigortalılık süresi ile 6150 gün prim ödemesi bulunan, giderek 506 Sayılı Kanunun geçici 81/c maddesinin öngördüğü yA. Ş. dışındaki koşullara sahip olan davacının 1475 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince kıdem tazminatı alabilmesi için, davalı Vakıfça durumunu bildirir belgenin düzenlenerek verilmediğinden bahisle, 506 Sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamında bir sandık olan davalı Vakıf tarafından kıdem tazminatı alabilmesi için gerekli yazının verilmesi gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüyle 17 yıl 1 ay 11 gün hizmet süresi ile 6150 gün prim ödeme gün sayısı bulunan davacının kıdem tazminatı almaya hak kazandığının tespitine, karar verilmiş ve bu karar süresinde davalılardan Türkiye Halk Bankası A. Ş. Ordu Şube Müd. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Bu yönüyle davanın yasal dayanağını oluşturan 1475 Sayılı Kanunun 14/5 Maddesinde 506 Sayılı Kanunun 60. maddesinin 1. fıkrasının ( A ) bendinin ( a ) ve ( b ) alt bentlerinde öngörülen yA. Ş.lar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yA. Ş.lılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle, kıdem tazminatına hak kazanılacağı düzenlenmiştir. İşçinin kıdem tazminatını alabilmesi için, yA. Ş.lılık aylığı bağlanabilmesi bakımından yA. Ş. dışındaki diğer şartlara sahip olduğuna ilişkin belgenin düzenlenmesi Sosyal Güvenlik Kurumuna, somut olayda ise 506 Sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamında kurulu sandık olduğu anlA. Ş.ılan Türkiye Halk Bankası A. Ş. Emekli Sandığı Vakfına ait olup davalı şubenin bu anlamda bir yetkisinin bulunmadığı açıktır. Hal böyle olunca davalı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Ordu Şube Müd'ne yönelik davanın sıfat ( pasif husumet ) yokluğu sebebiyle reddinin gerektiği açıktır.

Kabul ve uygulamaya göre de davalı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Emekli Sandığı Vakfının yargılama sırasında davalı işverene 1475 Sayılı Kanunun 14/5 maddesine göre kıdem tazminatı almasına bir engel bulunmadığını bildirmiş bulunmasına göre konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmek gerekirken işin esası hakkında hüküm kurulması da hatalı olmuştur.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgulara aykırı biçimde, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davalı T. Halk Bankası A.Ş. Ordu Şube Müdürlüğünün bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.

SONUÇ :

Hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, 29.3.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
Yirmibirinci Hukuk Dairesi

Esas No

: 2011/2722

 

Karar No

: 2011/2868

 

Tarih

: 29.03.2011

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz