Limited Şirket Ortaklarının SGK’ya Bildirimleri

0
43

işverenEski 6762 sayılı Ticaret Kanunu’nda “İki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının mesuliyeti koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi muayyen olan şirkete limited şirket denir. Ortakların sayısı ikiden az ve elliden çok olamaz” olarak düzenlenen uygulama, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 573. maddesinde “Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.” şeklinde düzenlenmiştir. 01.07.2012 tarihine kadar yürürlükte olan mevcut Ticaret Kanunu’na göre iki olan asgari ortak sayısı yeni Kanun’da bire düşürülmektedir. Şirket kurmak isteyen teşebbüsler tek başlarına Limited Şirket kurabilmektedir(1).

Yeni Ticaret Kanunu’nda tek kişi ile de limited şirketin kurulabileceği düzenlenmiştir. 5510 sayılı Kanunu’nda limited şirket ortağı olup, Kanunun diğer maddelerine göre sigortalı olmayan kişiler Kanun’un 4. maddesinin (b) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Çalışmamızda limited şirketinin ortaklarının kuruluş ve sonlandırma durumunda ortakların, ticaret sicil memurluğunun ve şirket yetkililerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yükümlülükleri Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2013/11 no.lu Genelgesi doğrultusunda değerlendirilecektir.

A- LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ BAŞLANGICININ BİLDİRİMİ

Limited şirket ortaklarının sigortalılığı, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarihten itibaren başlamaktadır. Şirketin kuruluşu ticaret sicilmemurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren onbeş gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir. Şirketin kuruluşu halinde bildirim yükümlülüğü tamamen Ticaret sicil memurluğuna ait olmakla birlikte sigortalılar Ticaret Sicil Gazetesi ile de Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapabilir. Ancak bu durum ticaret sicil memurluğunun bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

B- HİSSE DEVRİ HALİNDE BİLDİRİM

Limited şirket ortaklarından hisse devri alan yeni ortakların sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlayacak ve bu tarih ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince ortaklar kurulu karar tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecektir.

Hisse devirlerinde bildirim yükümlülüğü şirket yetkililerine ait olup bildirimin belirtilen süre içinde yapılmaması halinde şirket yetkilileri idari para cezası ödemekle yükümlü kılınacaktır.

C- LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ HİSSE DEVRİ HALİNDE SİGORTALILIKLARININ SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ

Limited şirket ortaklarının sigortalılıkları hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibariyle sona erecek, bu tarih sigortalılar veya şirket yetkililerince en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecektir.

D- İFLASIN AÇILMASINA MAHKEMECE KARAR VERİLEN ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIKLARININ SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ

İflasın açılmasına mahkemece karar verilen şirket ortaklarının sigortalılıkları, sigortalının talebi halinde mahkemenin karar tarihinde, sigortalının talebinin olmaması halinde ise mahkemece iflasın kapatılmasına karar verildiği tarihte sona erecek, bu tarih sigortalılar veya şirket yetkililerince, on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecektir.

E- TASFİYENİN AÇILMASINA MAHKEMECE KARAR VERİLEN ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIKLARININ SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ

Tasfiyenin açılmasına mahkemece karar verilen şirket ortaklarının sigortalılıkları, sigortalının talebi halinde mahkemenin karar tarihinde, sigortalının talebinin olmaması halinde ise tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğunca tescil edildiği tarihte sona erecek, bu tarih ticaret sicil memurluğunca veya sigortalılarca en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecektir.

F- ŞİRKETİN TASFİYESİNE ORTAKLAR KURULU TARAFINDAN KARAR VERİLMESİ DURUMUNDA, ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIKLARININ SONA ER-MESİ VE BİLDİRİMİ

Şirketin tasfiyesine ortaklar kurulu tarafından karar verilmesi durumunda, şirket ortaklarının sigortalılıkları; talebi halinde tasfiyenin başlanmasına karar verildiği tarihte, sigortalının talebinin olmaması halinde ise tasfiyenin sonuçlandığına ilişkin tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarihte sona erecektir. Bu tarihler sigortalılarca veya ticaret sicil memurluklarınca en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecektir.

Ancak tasfiyenin kapatılmasına tasfiye kurulunca karar verildikten sonra sigortalılarca verilecek taleplerde sigortalılığın sonlandırılma tarihi tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarihten geriye gitmeyecektir.

G- MÜNFESİH DURUMA DÜŞEN ŞİRKETLERİN ORTAKLARININ SİGORTALILIKLARININ SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ

Münfesih duruma düşen şirketlerin ortaklarının sigortalılıkları, sigortalının talebi halinde şirketin münfesih duruma düştüğü tarih itibariyle sona erecek, bu tarih sigortalılarca sigortalının talebinin olmaması halinde münfesih duruma düşen şirketin tasfiyesinin sonuçlandığına dair tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarihte sona erecek, bu tarih sigortalılarca veya ticaret sicil memurluklarınca, en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecektir.

H- İFLAS, MÜNFESİH VEYA TASFİYE HALLERİNDE ŞİRKET ORTAKLARINDAN KANUN’UN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİNE TABİ ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN SİGORTALILIKLARININ SONA ER-MESİ VE BİLDİRİMİ

Mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin açılmasına, ortaklar kurulu kararı ile tasfiyenin başlamasına veya münfesih duruma düşmesine karar verilen, Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen şirketlerin ortaklarından şirketin tasfiye süresi devam etmekte iken Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışmaya başlamaları durumunda, bu kapsamda çalışmaya başladıkları tarihten bir gün önce Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine kapsamdaki sigortalılığı sona erdirilecektir. Bu tarih sigortalılarca on gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekir(2).

Tasfiye süresi devam eder iken sigortalının Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığının sona ermesi halinde ise tasfiyenin devam etmesi nedeniyle Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılığın sona erdiği tarihi takip eden gün itibariyle Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı yeniden başlatılacaktır. Ancak sigortalının talebi halinde yukarıda belirtilen şekilde işlemler yapılacaktır.

II- SONUÇ

Limited şirket ortakları 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Şirketin kurulması halinde ortakların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren onbeş gün içinde yapılması gerekmektedir. 01.10.2008 tarihinden itibaren bildirim yükümlülüğü tamamen ticaret sicil memurluğuna ait olup bildirimin zamanında yapılmaması halinde idari para cezası ödeme yükümlüsü ticaret sicil memurluğudur.

Limited şirketin ortaklarının hisse devirlerinin bildirim yükümlülüğü ortaklar kurulu kararı tarihinden itibaren devir alan için on beş gün, devir eden için ise on gündür. Bu bildirim hisseyi devir den ya da alan ortak tarafından yapılabileceği gibi şirket yetkilileri tarafından da yapılabilir. Ancak her iki durumda da bildirimin zamanında yapılmaması halinde sorumluluk şirket yetkililerine aittir. Burada önemli olan ortaklar kurulu kararının ticaret sicil memurluğunca tescil edilmesini beklemeden de başvurunun yapılması gerekliliğidir. Çünkü bu kararının belirtilen süre içinde ticaret sicil memurluğunca tescil edilmemesi halinde ortaklar, ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz ederek de işlemlerini sonuçlandırabilirler.

Yazar: Gürbüz ERDOĞAN*

Yaklaşım / Mayıs 2013 / Sayı: 245,

*           Avukat, Çasgem Hukuk Müşaviri

(1)        http://www.alomaliye.com/2011/mustafa_b_altas_limited.htm

(2)        http://sgkrehberi.com/haber/10171/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz