İş Sözleşmeleri

0
75
T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi
Esas No : 2007/20621
Karar No : 2008/12956
Tarih : 29.05.2008
ÖZET :
  • ASGARİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ

 

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

Davacı ile davalı şirket arasında en az beş yıl çalıştırılması koşulu ile asgari süreli hizmet sözleşmesi yapıldığı ve davacı işe başladıktan kısa bir süre sonra iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda kalan süreye ait ücretin B.K. 325. maddesi hükmü, bir kimsenin beş yıl gibi uzun bir süre işsiz kalması halinin hayatın olağan akışısına uygun düşmeyeceği olgusu ve davacının fiil çalışma süresinin çok kısa olması gözetilip uygun oranda indirim yapılmak suretiyle belirlenmesi gerekir.

DAVA :

Davacı, cezai şart ile bakiye ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi K. Keleş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm temyiz itirazlarının reddine.

2- Davacının temyizine gelince;

Davacı işçi, davalı nezdinde asgari beş yıl çalıştırılmak koşuluyla yapılan iş sözleşmesi ile işe başladığını, sözleşmenin süresinden önce feshedildiğini ileri, sürerek sözleşmenin 5/a maddesi uyarınca kalan süreye ait ücretlerini ve cezai şartı talep etmiştir. Mahkemece bir yılı aşkın iş sözleşmesinin çok istisna olduğu gerekçesiyle iş sözleşmesi bir yıl süreli kabul edilip taleple bağlı kalınarak bakiye süre ücretine ve BK. 161 son maddesi gereğince indirim yapılarak belirlenen cezai şarta hükmolunmuştur.

Toplanan delillere ve tüm dosya içeriğine göre; davacı ile davalı şirket arasında 1.09.2004 tarihinde davacının en az beş yıl çalıştırılması koşulu ile asgari süreli hizmet sözleşmesi yapıldığı, davacının, işe başlatıldıktan kısa bir süre sonra şirket ortaklarının yakınları tarafından istenmemesi üzerine işyerinden uzaklaştırıldığı, daha sonra çalıştırılmadan dört ay süreyle yapılan ücret ödemelerinin oluşturulup SSK ile ilişiği kesilmek suretiyle iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiği anlaşılmaktadır.Bu durumda sözleşmenn asgari beş yıl süreli olduğu kabul edilip kalan süreye ait ücretin B.K. 325. maddesi hükmü ve bir kimsenin beş yıl gibi uzun bir süre işsiz kalması halinin hayatın olağan akışısına uygun düşmeyeceği yönü ile davacının fiil çalışma süresinin çok kısa olması gözetilip uygun oranda indirim yapılmak suretiyle belirlenmesi, sözleşmenin 5/a maddesinde öngörülen cezai şartın ise kalan süre ücretinin % 50 sinden BK.161 /son maddesi gereğince indirim yapılarak tesbit edilip sonuca gidilmesi gerekirken yasal olmayan gerekçe ile bir yıl süreli olarak değerlendirilerek saptanan miktarlara hükmolunması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ :

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.05.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz