İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları!

0
41
iş sağlığı ve güvenliği cezaları

iş sağlığı ve güvenliği cezaları

6331 Sayılı kanunun ne olduğunu, ne zaman yasallaştığını, uygulamasının ne zaman başladığını veya bazı maddelerinin ne zaman yürürlüğe gireceğini iyi kötü hepimiz biliyoruz.

Basında bilgilendirme, ilgili kurum ve kuruluşlarca seminerler ve eğitimler devam etmektedir. Yasa 30.06.2012 gün ve 28339 sayılı resmi gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu güne kadar yasaya göre çıkarılması gereken yönetmeliklerden büyük çoğunluğu çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir. Halen sağlık personeli yönetmeliği ile küçük işletmeler için devletçe sağlanacak desteklere ilişkin yönetmelikler yayınlanmamıştır.

Yasanın uygulama kapsamı aşağıdaki gibidir. Bazen biz meslektaşlar için daha uzun bir süre varmış gibi görünse de zaman çabuk gelip çatmaktadır.

A) -1 ile 49 kişi arasında eleman çalıştıran az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamu kurumları açısından yasa 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

B) –1 ile 49 kişi arasında eleman çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri açısından yasa 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

C) -50 den fazla kişi çalıştıran işverenler için yasa 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

D) -1 ile 9 kişi arasında eleman çalıştıran az tehlikeli sınıfta yer alan işverenlerin İş sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde üstlendiği giderler 01.07.2014 tarihinden itibaren S.G.K tarafından finanse edilecektir.

E) -1 ile 9 kişi arasında eleman çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işverenlerin İş sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde üstlendiği giderleri 01.07.2013 tarihinden itibaren S.G.K tarafından finanse edilecektir.

Bu kısa bilgiden sonra, meslek mensuplarımızı ilgilendiren ve mükelleflerimiz ile Çalışma bakanlığı müfettişleri arasında kesilecek idari para cezalarının neler olduğu önem arz etmektedir. Her ne kadar bu yasanın bizim yaptığımız iş ile bir ilgisi yokmuş gibi görünse de müşavirlik hizmetlerimizin içinde mükellefin her türlü yasadan kaynaklanan hesap verme, evrak hazırlama, teftişe hesap verme ve sonrasındaki idari ve hukuki süreçlerde hep bizim görevimiz olduğunu mükellefler düşünmektedirler. Bizler de tüm bu yaptığımız işlerin bedeli olarak sadece muhasebe ücreti alarak razı olmuşuz. İşin verilen hizmet ve karşılığı ücret ayrı bir yazı konusu olduğu için meslek mensubu olarak bilmemiz gereken idari para cezaları aşağıdaki gibidir. Şimdiden mükelleflerimizi bu konuda bilgilendirirsek daha iyi olur düşüncesindeyim.

 MÜKELLEFLERİMİZİN İŞYERLERİNİN KAPANMAMSI VE BATMAMASI İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN İDARİ PARA CEZALARI 

 

Md.4/1-a: Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi çalışmalarının yapılmaması

 

 

Her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2.156,00 T.L.

 

Örneğin; personele iş güvenliği eğitimi verilmemiş olduğunun tespitinde 2.156,00-T.L. idari para cezası kesilecektir. Madde metnindeki her yükümlülük için 2.156,00-TL ayrı ayrı kesilecektir.

 

 

Md.4/1-b:İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi

 

 

Her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2.156,00 T.L.

 

Örneğin: İşveren işyerinde aldırdığı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanmasını denetlememiş ise 2.156,00-TL ceza yazılacaktır.

 

 

Md.6/1-a:İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmemesi

 

 

Görevlendirilmeyen her bir kişi için 5.390,00 T.L., aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar.Örneğin;İşveren işyeri hekimi görevlendirmemiş ise bu zorunluluğa 1 yıldır uymuyor ise toplam 64.680,00-TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

 

Md.6/1-a:Diğer sağlık personeli görevlendirilmemesi.

 

 

Görevlendirilmeyen personel için 2.695,00 T.L., aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar.Örneğin işyerinde yardımcı sağlık personeli olan hemşire mevcut değilse aylık 2.695-TL ve yıllık 32.340-TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

 

Md–6/1-b:Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kuruluşların görevlerini yerine getirebilmeleri için araç, gereç, zaman ve mekân gibi ihtiyaçların karşılanmaması

 

 

Her bir ihlal için ayrı ayrı 1.617,00 T.L.

 

Örneğin; İş güvenliği malzemeleri, çelik ayakkabı, eldiven, gözlük, kulak tıkacı v.b.gibi malzemeler için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacaktır.

 

 

Md.6/1-c:İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmeti yürütenler arasında koordinasyonun sağlanmaması

 

 

Her bir ihlal için ayrı ayrı 1.617,00 T.L.

 

Örneğin; İş güvenliği uzmanı ayrı, işyeri hekimi ayrı ayrı çalışıp önlemler alıyor ve bu önlemleri koordine etmiyorlar ise her ihlal için 1.617-TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

 

Md.6/1-ç:Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilmiş tedbirlerin yerine getirilmemesi

 

 

Yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı 1.078,00 T.L.

 

 

Md.6/1-d:Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında görevlendirilen kişilerin ya da hizmet alınan kurum ve kuruluşların bilgilendirilmemesi; başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen işçilerin ve bunların işverenlerin bilgilendirilmemesi

 

 

Her bir ihlal için ayrı ayrı 1.617,00 T.L.

 

 

Md.8/1:İşyeri hekimi ve iş Güven. Uzmanlarının hak ve yetkilerinin kısıtlanması

 

 

Her bir ihlal için ayrı ayrı 1.617,00 T.L.

 

 

Md.8/6:İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulmaması ve haftalık çalışma saatinin dikkate alınmaması

 

 

Her bir ihlal için ayrı ayrı 1.617,00 TL.

 

 

Md.10/1:İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmaması/yaptırılmaması

 

 

3.234,00 T.L., aykırılığın devam ettiği her ay için 4.851,00 TL.Örneğin;7 aydır risk değerlendirmesi yapılmamış bir işyerinde 3.234-TL+(6 ayx4.851-TL)=32.340-TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

 

Md.10/4:İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmaması

 

 

1.617,00 T.L.

 

 

Md.11:Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım hususlarında gerekli tedbirlerin alınmaması

 

 

Uyulmayan her bir yükümlülük için 1.078,00 T.L., aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar

 

 

Md.12:İşyerinde meydana gelebilecek tehlikeli durumlarda tahliye prosedürlerinin oluşturulmaması

 

 

Uyulmayan her bir yükümlülük için 1.078,00 T.L., aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar

 

 

Md.14/1:İş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydının tutularak incelemelerin yapılmaması ve bunlarla ilgili raporların düzenlenmemiş olması, işyerinde meydana gelen; ancak yaralanma veya ölümün olmadığı ve işyerinin/ekipmanın zarara uğramasına yol açan veya açabilecek olayların incelenerek raporlanmamış olması

 

 

Her bir yükümlülük için ayrı ayrı 1.617,00 T.L.

 

 

Md.14/2:İş kazalarının ve meslek hastalıklarının üç iş günü içinde bildirilmemesi

 

 

2.156,00 T.L.

 

 

Md.14/4:İş kazalarının ve tanısı konulan meslek hastalıklarının on gün içinde SGK.’ya bildirilmemesi

 

 

Yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına 2.156,00 T.L.

 

 

Md.15/1:Çalışanların sağlık muayenelerinin yaptırılmamış olması (işe girişlerde, iş değişikliklerinde, periyodik aralıklarla vb.)

 

 

Sağlık gözetimine tabi tutulmayan her bir işçi için 1.078,00 TL. Örneğin;15 kişinin çalıştığı bir işyerinde sağlık muayenesinin yaptırılmaması durumunda 16.170-TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

 

Md.15/2:Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, işçilerin bu işe uygunluklarını gösteren rapor olmadan işe başlatılmış olması

 

 

Sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1.078,00 T.L.

 

 

Md.16:Çalışanların işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu önlemler, ilk yardım vb. konularda görevli kişiler konusunda bilgilendirilmemiş olması

 

 

Bilgilendirilmeyen her bir çalışan için 1.078,00 T.L.

 

 

Md.17/1:İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin aldırılmaması, tekrarlanması gereken durumlarda tekrarlanmaması

 

 

Her bir çalışan için 1.078,00 T.L.

 

 

Md.17/7:Eğitimin maliyetinin çalışanlara yansıtılması, eğitimlerde geçen sürelerin çalışma süresinden sayılmaması

 

 

Her bir çalışan için 1.078,00 T.L.

 

 

Md.18:Çalışan temsilcilerinin görüşlerinin alınmaması ve katılımlarının sağlanmamış olması

 

 

Her bir aykırılık için ayrı ayrı 1.078,00 T.L.

 

 

Md.20/1-20/4:Çalışan temsilcisi atanmaması veya çalışan temsilcisi ve destek elemanının haklarının kısıtlanması, gerekli imkanların sağlanmamış olması

 

 

1.078,00 T.L.

 

 

Md.20/3:Çalışan temsilcisinin tehlike kaynağının yok edilmesi veya riskin azaltılması için öneride bulunduğu konularda tedbir almamak

 

 

1.617,00 T.L.

 

 

Md.22:İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kurulması gerektiği halde kurulmaması

 

 

Her bir aykırılık için ayrı ayrı 2.156,00 T.L.

 

 

Md.23/2:Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezi, iş hanı, sanayi bölgesi veya sanayi sitesi gibi yerlerde iş sağlığı ve güvenliği uyarılarına uymayan işyerlerini Bakanlığa bildirmeyen yönetim için

 

 

5.390,00 T.L.

 

 

Md.24/2:İş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme, araştırma yapılmasına ve numune alınmasına; eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetim yapmasına engel olan işverenler

 

 

5.390,00 T.L.

 

 

Md.25:İş durdurma kararı alınmış olmasına rağmen işi yönetmelikte belirtin şartları yerine getirmeden devam ettiren işverene fiil başka bir suç oluştursa dahi

 

 

10.780,00 T.L.

 

 

Md.25/6:İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerinin ödenmemesi (veya ücretinde düşüklük olmamak üzere başka bir iş gösterilmemesi)

 

 

İhlale uğrayan her bir çalışan için 1.078,00 T.L., aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar

 

 

Md.29:Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinde, büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene

 

 

53.900,00 T.L.

 

 

Md.29:Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinde, güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene

 

 

86.240,00 T.L.

 

 

Md.30:Bakanlıkça bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliklere aykırı davranan işverene

 

 

Uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık 1.078,00 T.L.

 

 Bilindiği üzere Çalışma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelinden, denetim yetkisi olanlarca bu güne kadar yeterli denetimler yapılamamaktaydı. Son yıllarda iş kazalarında ölen ve yaralan insan sayısının giderek artış göstermesi sonucunda bu yasa çıkarılmıştır.4857 sayılı iş kanunu ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunundaki ağır idari para cezaları önümüzdeki günlerde çok konuşulacaktır.

Kaynak : muhasebenet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz