İş Kanunu’na Göre Uygulanan Para Cezaları

0
39

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2013-31.12.2013)

KanunMaddesi

CezaMaddesi

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

3

98

Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı

14.651

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için 118

7

99/a

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için 118

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için 118

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için 118

28

99/c

İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için 118

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 485

30

101

Çalıştırılmayan her özürlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için 1.832

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için 1.832

32

102/a

Ücret ile kanundan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 134

39

102/a

Asgari ücretin  ödenmemesi veya noksan ödenmesi, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve her ay için 134

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek 485

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 485

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 485

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 237

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 237

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 237

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 237

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 237

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1.293

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 237

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 1.293

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 1.293

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 1.293

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak 1.293

73

104

Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 1.293

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 1.293

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 1.293

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1.293

90

106

İş-kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)

14.651

92

107

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

11.721

96/1

107

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,   işçileri gerçeği saklamaya yada değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

11.721

96/2

107

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

11.721

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

11.721

Not: Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.

 

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(2012 YILI)

      01.01.2012
25.01.2012
26.01.2012
31.12.2012

KanunMaddesi

CezaMaddesi

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

Ceza Miktarı (TL)

3

98

Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı

13.591

13.591

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için

117

110

7

99/a

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için

117

110

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için

117

110

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için

117

110

28

99/c

İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

117

110

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

487

450

30

101

Çalıştırılmayan her özürlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için

1.842

1.700

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için

1.842

1.700

32

102/a

Ücret ile kanundan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

134

125

39

102/a

Asgari ücretin  ödenmemesi veya noksan ödenmesi, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve her ay için

134

125

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

487

450

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

487

450

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

487

450

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

241

220

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

241

220

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

241

220

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

241

220

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

241

220

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.227

1.200

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

241

220

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

1.227

1.200

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.227

1.200

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

1.227

1.200

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak

1.227

1.200

73

104

Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

1.227

1.200

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.227

1.200

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

1.227

1.200

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.227

1.200

77

105/c

Maddedeki iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine aykırı hareket etmek(77 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

1.358

1.250

78

105/a

İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmeliklerdeki hükümlere uymayan işveren veya işveren vekiline, alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için, (alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktar)(78 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

270

250

78

105/c

İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak(78 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

1.358

1.250

79

105/c

Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerlerini izinsiz açmak(79 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

1.358

1.250

80

105/c

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak(80 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

1.358

1.250

81

105/c

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek(81 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

1.358

1.250

85

105/d

Maddeye aykırı olarak ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaşından küçükleri çalıştırmak veya aynı maddede belirtilen yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak, (bu durumdaki her işçi için)(85 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

1.358

1.250

85

105/d

Maddenin birinci fıkrasında belirtilen mesleki eğitim almamış işçi çalıştırmak (bu durumdaki her işçi için)(85 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

606

550

86

105/b

Ağır ve tehlikeli işlerde işçilere doktor raporu almayan işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için,(86 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

270

250

87

105/b

18 yaşından küçük çocuklara doktor raporu almayan işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her çocuk için,(87 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

270

250

88

105/c

Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak(88 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

1.358

1.250

89

105/c

İş Kanununa göre çıkarılan iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak(89 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

1.358

1.250

90

106

İş-kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)

13.591

13.591

92

107

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

10.873

10.873

96/1

107

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,   işçileri gerçeği saklamaya yada değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

10.873

10.873

96/2

107

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

10.873

10.873

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

10.873

10.873

Not: Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.

 

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2011 – 31.12.2011)

KanunMaddesi

CezaMaddesi

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

3

98

Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı

12.327

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için

107

7

99/a

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için

107

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için

107

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için

107

28

99/c

İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

107

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

442

30

101

Çalıştırılmayan her özürlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için

1.671

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için

1.671

32

102/a

Ücret ile kanundan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

122

39

102/a

Asgari ücretin  ödenmemesi veya noksan ödenmesi, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve her ay için

122

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

442

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

442

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

442

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

219

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

219

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

219

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

219

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

219

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.113

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

219

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

1.113

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.113

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

1.113

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak

1.113

73

104

Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

1.113

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.113

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

1.113

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.113

77

105

Maddedeki iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine aykırı hareket etmek

1.232

78

105

İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmeliklerdeki hükümlere uymayan işveren veya işveren vekiline, alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için, (alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktar)

245

78

105

İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak

1.232

79

105

Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerlerini izinsiz açmak

1.232

80

105

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak

1.232

81

105

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek

1.232

85

105

Maddeye aykırı olarak ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaşından küçükleri çalıştırmak veya aynı maddede belirtilen yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak, (bu durumdaki her işçi için)

1.232

85

105

Maddenin birinci fıkrasında belirtilen mesleki eğitim almamış işçi çalıştırmak (bu durumdaki her işçi için)

550

86

105

Ağır ve tehlikeli işlerde işçilere doktor raporu almayan işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için,

245

87

105

18 yaşından küçük çocuklara doktor raporu almayan işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her çocuk için,

245

88

105

Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak

1.232

89

105

İş Kanununa göre çıkarılan iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak

1.232

90

106

İş-kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)

12.327

92

107

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

9.862

96/1

107

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,   işçileri gerçeği saklamaya yada değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

9.862

96/2

107

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

9.862

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

9.862

Not: Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz