Feshin Haklı Nedene Dayanması-Yargıtay

0
37

yargitay kararlariDavacı başlangıçta Personel Yönetmeliği ve Toplu İş sözleşmesi hükümleri gereği, adaylık ve stajyerlik süreci yaşayacağı ve bu süreçlerde hakkında bir değerlendirme yapılacağını bilmektedir. Aday Değerlendirme formu ile adaylık süreci değerlendirilmiş olup, bu değerlendirmede davacının yeterli gelişime sahip olmadığı, belirli bir süre daha izlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Davacı stajyerlik süreci içinde de gözlemlenmiş ve "Bankacılık mesleğinin gerektirdiği, çalışma anlayışı ve diğer özelliklerinde yetersiz kaldığı" gerekçesi ile uyarılmıştır. Ayrıca bu değerlendirmenin işyerine özgü olduğu, önceden belirlendiği, davacının da bu durumu bilerek işe girdiği, her işe alınan işçinin bu süreçten geçtiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle objektif bir değerlendirmeden söz edilebilir.

Davacının adaylık ve stajyerlik süreci sonrası, yapılan değerlendirmeler sonucu yetersiz bulunması ve iş sözleşmesinin feshi, açıklanan gerekçelere göre geçerli nedene dayanmaktadır. Adaylık ve stajyerlik sürecini olumsuz geçiren bir işçi ile iş sözleşmesi ilişkisinin devam ettirilmesi işverenden beklenmemelidir. Davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır. 

Davacı başlangıçta Personel Yönetmeliği ve Toplu İş sözleşmesi hükümleri gereği, adaylık ve stajyerlik süreci yaşayacağı ve bu süreçlerde hakkında bir değerlendirme yapılacağını bilmektedir. Aday Değerlendirme formu ile adaylık süreci değerlendirilmiş olup, bu değerlendirmede davacının yeterli gelişime sahip olmadığı, belirli bir süre daha izlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Davacı stajyerlik süreci içinde de gözlemlenmiş ve "Bankacılık mesleğinin gerektirdiği, çalışma anlayışı ve diğer özelliklerinde yetersiz kaldığı" gerekçesi ile uyarılmıştır. Ayrıca bu değerlendirmenin işyerine özgü olduğu, önceden belirlendiği, davacının da bu durumu bilerek işe girdiği, her işe alınan işçinin bu süreçten geçtiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle objektif bir değerlendirmeden söz edilebilir.

Davacının adaylık ve stajyerlik süreci sonrası, yapılan değerlendirmeler sonucu yetersiz bulunması ve iş sözleşmesinin feshi, açıklanan gerekçelere göre geçerli nedene dayanmaktadır. Adaylık ve stajyerlik sürecini olumsuz geçiren bir işçi ile iş sözleşmesi ilişkisinin devam ettirilmesi işverenden beklenmemelidir. Davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2007/27829

 

Karar No

: 2008/7831

 

Tarih

: 08.04.2008

 

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir. Geçerli fesih nedeni yapılan işyeri kapatılması veya faaliyetin durdurulmasının gerçek ve sürekli olması gerekir. Başka bir anlatımla, işyerinin kapatılması veya faaliyetin durdurulması muvazaalı veya geçici nitelikte ise buna bağlı olarak yapılan feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilemez.

Faaliyetin durdurulmasının gerçek ve sürekli olmasına rağmen davacının, başka bir işyerinde değerlendirilme olanağı bulunuyorsa ya da faaliyetin muvazaalı olarak durdurulduğu veya geçici olduğu anlaşılmakta ise davanın kabulüne karar verilmelidir.

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2006/2990

 

Karar No

: 2006/6997

 

Tarih

: 20.03.2006

 

Davacı işçi, iş sözleşmesinin sendika üyesi olması nedeniyle davalı işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur. Feshin sendikal nedene dayanıp dayanmadığının tespitinde, davacı işçi ve işten çıkarılan diğer işçiler ile birlikte toplam kaç işçinin işten çıkarıldığı, bunlardan kaç tanesinin sendikalı olduğu, çalışmaya devam edenlerden sendikalı olup olmadığı ve sendikadan istifa edip de çalışmaya devam edenlerin bulunup bulunmadığının da araştırılması gerekir.

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2006/18192

 

Karar No

: 2006/23591

 

Tarih

: 02.10.2006

 

Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin, geçerli neden olmadan, davalı işveren tarafından feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. İşveren, davacının iş sözleşmesini işletme gerekleri nedeniyle feshettiğini savunmuştur. Tutarlılık ve ölçülülük denetimi kapsamında, işverenin bu kararı tutarlı şekilde uygulayıp uygulamadığı, feshin kaçınılmaz olup olmadığı, davacının çalıştığı işyerinin neresi olduğu, kapatılıp kapatılmadığı, davacının aynı veya başka bir birimde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, davalı; işverenin işten çıkarılacak işçilerin belirlenmesinde kendisini bağlayan kurala uyup uymadığı yönünden somut olarak araştırma yapılmalıdır.

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2009/8663

 

Karar No

: 2009/32062

 

Tarih

: 16.11.2009

 

Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Her ne kadar davacının kapatıldığı belirtilen şubelerde çalışmadığı anlaşılmakta ise de, ekonomik kriz ve piyasadaki durgunluk sonucu istihdam fazlalığı doğmuş olabilir. Bu nedenle, bilirkişi aracılığı ile gerekirse işyerinde keşif yapılarak; davalı şirketin yukarıda belirtilen kriterlere göre ekonomik krizden etkilenip etkilenmediği, istihdam fazlalığı doğup doğmadığı, feshin son çare olması ilkesine uyulup uyulmadığı, fesihten önce ve sonra davacı ile aynı nitelikte veya davacının kısa süreli bir eğitimle yapabileceği işler için yeni işçi alınıp alınmadığı tespit edilerek sonucuna göre bir karar verilmelidir.

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2009/11733

 

Karar No

: 2009/34774

 

Tarih

: 14.12.2009

 

Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Somut olayda, mahkemece, değinilen gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmişse de, işveren, davacının iş sözleşmesini işletme gerekleri nedeniyle feshettiğini savunmuştur. Tutarlılık ve ölçülülük denetimi kapsamında, işverenin bu kararı tutarlı şekilde uygulayıp uygulamadığı, feshin kaçınılmaz olup olmadığı, davacının çalıştığı işyerinin neresi olduğu, kapatılıp kapatılmadığı, davacının aynı veya başka bir birimde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, davalı işvereni işten çıkarılacak işçilerin belirlenmesinde kendisini bağlayan kurala uyup uymadığı yönünden somut olarak araştırma yapılmalıdır. Bunun için de işletmesel karara ilişkin belgelerin yanında, işletmede veya işyerinde çalışan tüm işçilerin görev tanımları, işletme, işyeri organizasyon şeması, işten çıkarılacak işçilerin, işyeri şahsi sicil dosyası, görev tanımları ve çalıştıkları bölümleri gösteren kayıtlar ile fesihten önce ve sonrasını kapsayacak şekilde işçi alımı ve çıkarılmasını gösteren işyeri SSK bildirgeleri getirilmeli, işyerinde keşif yapılarak, özellikle işletmenin faaliyet alanını ve iş organizasyonunu bilen uzman bilirkişiler aracılığı ile inceleme yapılmalı ve feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı belirlenmelidir.

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2009/27186

 

Karar No

: 2009/32636

 

Tarih

: 01.12.2009

 

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Feshin işletme, işyeri ve işin gerekleri nedenleri ile yapıldığı ileri sürüldüğünde, öncelikle bu konuda işverenin işletmesel kararı aranmalı, bağlı işveren kararında iş görme ediminde ifayı engelleyen, bir başka anlatım la istihdamı engelleyen durum araştırılmalı, işletmesel karar ile istihdam fazlalığının meydana gelip gelmediği, işverenin bu kararı tutarlı şekilde uygulayıp uygulamadığı, işverenin fesihte keyfi davranıp davranmadığı ve işletmesel karar sonucu feshin kaçınılmaz olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir.

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2009/37501

 

Karar No

: 2009/29995

 

Tarih

: 02.11.2009

 

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. İşyerinde mali müşavir, insan kaynakları uzmanı ve hukukçu bilirkişi heyeti ile keşif yapılarak davalı işverenin mali ve SSK kayıtları incelenmeli, davacının görevi belirlenmeli, işyerinden çıkarılan ve işe yeni alınan işçilere ait tüm kayıtlar getirtilmeli, işveren kararı nedeni ile siparişlerin iptal edilmesi, iç ve dış piyasada satışların azalmasının söz konusu olup olmadığı, bunlar yaşanıyor ise tutarlılık ve feshin kaçınılmazlığı kapsamında son altı ay içinde işe alınanlardan davacı işçinin yerine alınan işçi olup olmadığı araştırılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2010/3350

 

Karar No

: 2011/17085

 

Tarih

: 08.06.2011

 

 

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2007/27829

 

Karar No

: 2008/7831

 

Tarih

: 08.04.2008

 

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir. Geçerli fesih nedeni yapılan işyeri kapatılması veya faaliyetin durdurulmasının gerçek ve sürekli olması gerekir. Başka bir anlatımla, işyerinin kapatılması veya faaliyetin durdurulması muvazaalı veya geçici nitelikte ise buna bağlı olarak yapılan feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilemez. www.osmanozbolat.com

Faaliyetin durdurulmasının gerçek ve sürekli olmasına rağmen davacının, başka bir işyerinde değerlendirilme olanağı bulunuyorsa ya da faaliyetin muvazaalı olarak durdurulduğu veya geçici olduğu anlaşılmakta ise davanın kabulüne karar verilmelidir.

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2006/2990

 

Karar No

: 2006/6997

 

Tarih

: 20.03.2006

 

Davacı işçi, iş sözleşmesinin sendika üyesi olması nedeniyle davalı işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur. Feshin sendikal nedene dayanıp dayanmadığının tespitinde, davacı işçi ve işten çıkarılan diğer işçiler ile birlikte toplam kaç işçinin işten çıkarıldığı, bunlardan kaç tanesinin sendikalı olduğu, çalışmaya devam edenlerden sendikalı olup olmadığı ve sendikadan istifa edip de çalışmaya devam edenlerin bulunup bulunmadığının da araştırılması gerekir.

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2006/18192

 

Karar No

: 2006/23591

 

Tarih

: 02.10.2006

 

Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin, geçerli neden olmadan, davalı işveren tarafından feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. İşveren, davacının iş sözleşmesini işletme gerekleri nedeniyle feshettiğini savunmuştur. Tutarlılık ve ölçülülük denetimi kapsamında, işverenin bu kararı tutarlı şekilde uygulayıp uygulamadığı, feshin kaçınılmaz olup olmadığı, davacının çalıştığı işyerinin neresi olduğu, kapatılıp kapatılmadığı, davacının aynı veya başka bir birimde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, davalı; işverenin işten çıkarılacak işçilerin belirlenmesinde kendisini bağlayan kurala uyup uymadığı yönünden somut olarak araştırma yapılmalıdır.

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2009/8663

 

Karar No

: 2009/32062

 

Tarih

: 16.11.2009

 

Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Her ne kadar davacının kapatıldığı belirtilen şubelerde çalışmadığı anlaşılmakta ise de, ekonomik kriz ve piyasadaki durgunluk sonucu istihdam fazlalığı doğmuş olabilir. Bu nedenle, bilirkişi aracılığı ile gerekirse işyerinde keşif yapılarak; davalı şirketin yukarıda belirtilen kriterlere göre ekonomik krizden etkilenip etkilenmediği, istihdam fazlalığı doğup doğmadığı, feshin son çare olması ilkesine uyulup uyulmadığı, fesihten önce ve sonra davacı ile aynı nitelikte veya davacının kısa süreli bir eğitimle yapabileceği işler için yeni işçi alınıp alınmadığı tespit edilerek sonucuna göre bir karar verilmelidir.

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2009/11733

 

Karar No

: 2009/34774

 

Tarih

: 14.12.2009

 

Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Somut olayda, mahkemece, değinilen gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmişse de, işveren, davacının iş sözleşmesini işletme gerekleri nedeniyle feshettiğini savunmuştur. Tutarlılık ve ölçülülük denetimi kapsamında, işverenin bu kararı tutarlı şekilde uygulayıp uygulamadığı, feshin kaçınılmaz olup olmadığı, davacının çalıştığı işyerinin neresi olduğu, kapatılıp kapatılmadığı, davacının aynı veya başka bir birimde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, davalı işvereni işten çıkarılacak işçilerin belirlenmesinde kendisini bağlayan kurala uyup uymadığı yönünden somut olarak araştırma yapılmalıdır. Bunun için de işletmesel karara ilişkin belgelerin yanında, işletmede veya işyerinde çalışan tüm işçilerin görev tanımları, işletme, işyeri organizasyon şeması, işten çıkarılacak işçilerin, işyeri şahsi sicil dosyası, görev tanımları ve çalıştıkları bölümleri gösteren kayıtlar ile fesihten önce ve sonrasını kapsayacak şekilde işçi alımı ve çıkarılmasını gösteren işyeri SSK bildirgeleri getirilmeli, işyerinde keşif yapılarak, özellikle işletmenin faaliyet alanını ve iş organizasyonunu bilen uzman bilirkişiler aracılığı ile inceleme yapılmalı ve feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı belirlenmelidir.

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2009/27186

 

Karar No

: 2009/32636

 

Tarih

: 01.12.2009

 

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Feshin işletme, işyeri ve işin gerekleri nedenleri ile yapıldığı ileri sürüldüğünde, öncelikle bu konuda işverenin işletmesel kararı aranmalı, bağlı işveren kararında iş görme ediminde ifayı engelleyen, bir başka anlatım la istihdamı engelleyen durum araştırılmalı, işletmesel karar ile istihdam fazlalığının meydana gelip gelmediği, işverenin bu kararı tutarlı şekilde uygulayıp uygulamadığı, işverenin fesihte keyfi davranıp davranmadığı ve işletmesel karar sonucu feshin kaçınılmaz olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir.

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2009/37501

 

Karar No

: 2009/29995

 

Tarih

: 02.11.2009

 

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. İşyerinde mali müşavir, insan kaynakları uzmanı ve hukukçu bilirkişi heyeti ile keşif yapılarak davalı işverenin mali ve SSK kayıtları incelenmeli, davacının görevi belirlenmeli, işyerinden çıkarılan ve işe yeni alınan işçilere ait tüm kayıtlar getirtilmeli, işveren kararı nedeni ile siparişlerin iptal edilmesi, iç ve dış piyasada satışların azalmasının söz konusu olup olmadığı, bunlar yaşanıyor ise tutarlılık ve feshin kaçınılmazlığı kapsamında son altı ay içinde işe alınanlardan davacı işçinin yerine alınan işçi olup olmadığı araştırılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2010/3350

 

Karar No

: 2011/17085

 

Tarih

: 08.06.2011

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz