Emekli Aylığına Vergi Borcu Nedeniyle Tekrar Haciz Konulması

0
54

Vergi Mahkemesince, davalı vergi dairesinin haczin kaldırıldığına yönelik beyanı esas alınarak dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiş olmakla birlikte, karar tarihinden yedi gün sonra vergi dairesince aynı borç nedeniyle aynı banka hesabına tekrar konulan haciz, dava konusu ihtilafın devamı niteliğinde olduğundan, Vergi Mahkemesince bu husus gözetilerek işin esası hakkında yeniden bir karar verilmesi gerektiği hakkında.

İlgili Danıştay Kararı:

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

Emekli maaş ve ödeneklerinin haczedilmesine ilişkin taleplerin borçlunun muvafakatinin bulunmaması halinde İcra Müdürlüğünce reddedileceği, dava konusu ihtilafın devamı niteliğinde olduğundan emekli maaşının haczedilemezliği hk.

İstemin Özeti: Davacının Vakıflar Bankası (…) Şubesinde bulunan (…) no.lu emekli maaş hesabına uygulanan haczin kaldırılması istemiyle açılan davada karar verilmesine yer olmadığına hükmeden Vergi Mahkemesinin kararının; dilekçede ileri sürülen sebeplerle bozulması istenilmektedir.

Cevabın Özeti: Yasal dayanaktan yoksun olan temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Mehmet Ali Özerdem'in Düşüncesi: İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR :

Uyuşmazlıkta, davacının Vakıflar Bankası (…) Şubesinde bulunan (…) no.lu emekli maaş hesabına uygulanan haczin kaldırılması istemiyle açılan davada karar verilmesine yer olmadığına hükmeden Vergi Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Devir, Temlik, Haciz ve Kurum Alacaklarında Zamanaşımı" başlıklı 93. maddesinde, bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerinin devir ve temlik edilemeyeceği, bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerinin 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği, bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerinin haczedilmesine ilişkin taleplerin borçlunun muvafakatı bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedileceği hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının yönetim kurulu üyesi olduğu (…) A.Ş.'nin vergi borçları nedeniyle davacının Vakıflar Bankası (…) Şubesinde bulunan (…) no.lu emekli maaş hesabına haciz konulduğu, davacı tarafından söz konusu haczin kaldırılması istemiyle 02.05.2013 tarihinde mahkeme kayıtlarına giren dilekçeyle dava açıldığı, davalı vergi dairesi tarafından 10.06.2013 tarihinde verilen savunma dilekçesinde, haciz konulan hesabın emekli maaşı hesabı olduğunun anlaşılması üzerine dava konusu haczin kaldırıldığının belirtildiği, bunun üzerine mahkemece 12.06.2013 tarihinde davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiği, bununla birlikte davalı vergi dairesince haciz konulan hesabın emekli maaşı hesabı olmasının yanı sıra vadesiz mevduat hesabı olarak da kullanıldığından bahisle 19.06.2013 tarihinde aynı hesaba tekrar haciz konulduğu, bu nedenle de davacı tarafından mahkeme kararının temyiz edildiği anlaşılmaktadır.

Olayda, Vergi Mahkemesince, davalı vergi dairesinin haczin kaldırıldığına yönelik beyanı esas alınarak dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiş ise de, karar tarihinden yedi gün sonra vergi dairesince aynı borç nedeniyle aynı banka hesabına dava konusu haczin devamı niteliğinde tekrar haciz konulduğu ve bu haciz nedeniyle de davacı nezdinde oluşan mağduriyetin devam ettiği açıktır.

Bu nedenle, aynı kamu alacağı nedeniyle aynı banka hesabı üzerinde Mahkeme Kararından sonra uygulanan haciz, dava konusu ihtilafın devamı niteliğinde olduğundan, Vergi Mahkemesince bu husus gözetilerek işin esası hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, (…) Vergi Mahkemesinin kararının bozulmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi.

Danıştay 9. Dairesi, E. 2016/3432, K. 2016/3039, T. 21.04.2016

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz