E-Tebligat İle İlgili Sık Sorulan Sorular

0
48

etebligat213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

1-) E-Tebligat Ne Zaman Başlıyor ?

E-Tebligat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren başlayacaktır. Ancak, bu tarihten önce E-Tebligat sistemini kullanmak için bildirimde bulunan mükelleflerimize 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecektir.

2-) E-Tebligat Başvurusu için 01 Ocak 2016 tarihini mi beklemeliyim ?

Hayır, bu tarihten önce de başvuru yapabilirler. Zorunluluk kapsamında bulunanlar 01 Ocak 2016 tarihinden önce E-Tebligat Başvurusu yapmaları gerekmektedir.

3-) E-Tebligat Başvurusunu Kimler Yapabilir ?

E-Tebligat başvurusunu, mükelleflerimiz, bizzat kendisi veya kanuni temsilcisi aracılığıyla yapabileceği gibi E-Tebligat ile ilgili işlemleri yapmak üzere özel yetki içeren noterden alınmış vekâletnameyle vekili aracılığı ile de yapılabilir.

4-) E-Tebligat Erişim Adresi Nedir ?

E-Tebligat uygulamasına, Google Chrome veya Mozilla Firefox ekranında adres alanına https://intvrg.gib.gov.tr bilgisi yazılarak erişilebilmektedir.

5-) E-Tebligat Bildirimindeki Bilgilerimi Değiştirebilir miyim ?

Mükelleflerimiz https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine giriş yaparak daha önce bildirim ile bildirdikleri elektronik ortamdaki mevcut bilgilerini güncelleyebilirler.

6-) E-Tebligat Sistemine Başvurmak Zorunda mıyım ?

Gelir vergisi mükelleflerinden ticari, zirai ve mesleki yönden kazanç elde edenler, 01.01.2016 tarihine kadar bildirimde bulunarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Fakat kazançları basit usulde tespit edilenler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile diğer vergisel yükümlülükleri bulunan mükelleflerimiz ise sisteme gönüllü olarak başvurabilirler.

Kurumlar vergisi mükellefleri ise Elektronik Tebligat sistemine 01.01.2016 tarihine kadar bildirimde bulunarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekir. Ancak kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise gönüllü olarak sisteme başvuru yaparak kullanabilirler.

7-) Terk mükellefler için E-Tebligat başvurusu yapılmalı mıdır ?

01.01.2016 tarihinden önce işi bırakan gerçek ve tüzel kişilerin e tebligat başvurusu yapması zorunlu değildir. Ancak isteğe bağlı olarak başvuruda bulunabilirler.

😎 Gerçek kişi mükellefler internet vergi dairesinden giriş yaparak aktivasyon işlemlerini yapmak istediklerinde yetkisi yok uyarısı alırsa ne yapmalıdır ?

İnternet vergi dairesinden e-tebligat aktivasyon işlemlerini gerçekleştirmek isteyen gerçek kişilerin yetkisi yok uyarısı almaları durumunda bağlı oldukları vergi dairesine giderek kullanıcı gruplarını seçtirmeleri gerekmektedir.

9-) Vergi Kimlik Numarası bulunmayan kişiler E-Tebligat sistemine nasıl başvurabilirler ?

Vergi Kimlik Numarası bulunmayan (Potansiyel Mükellefiyeti olmayan) kişiler E-Tebligat sistemine dahil olmak isterlerse; Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile herhangi bir vergi dairesinden başvuru yapabilirler.

10-) Mal Mdürlüğüne bağlı mükellefler isteğe bağlı olarak e-tebligata başvurabilirler mi ?

Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri) elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükellefleri Tebliğ kapsamında bulunmamaktadır.

İsteğe bağlı olarak (Süreksiz vergiler yönünden) e-tebligat sistemine dahil olmak isteyen gerçek kişi mükellefleri Malmüdürlüğüne bağlı iseler internet üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

11-) İnternet Vergi Dairesi Şifresi Edinmem Gerekli midir ?

Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile vergi dairesine bildirimde bulunan mükelleflere, müracaatı anında internet vergi dairesi şifresi yok ise sistemden üretilen internet vergi dairesi şifresi verilir.

İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan mükelleflerimize ayrıca internet vergi dairesi şifresi verilmeyecek olup mevcut kullanıcı şifresiyle E-Tebligat sistemine giriş yapabilir.

Ayrıca şifresi bulunmayan gerçek kişiler internet vergi dairesinden TC Kimlik No ile Giriş ekranından kimlik doğrulaması ile giriş yapabileceklerdir.

12-) Kurumlar Vergisi Mükellefleri E-Tebligat Şifresi Edinmesi Gerekir mi ?

Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile vergi dairesine bildirimde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kanuni temsilcilerinin müracaatı anında, tüzel kişiliğin internet vergi dairesi şifresi yok ise vergi dairesince internet vergi dairesi şifresi verilir.

13-) Adi Ortaklıkların E-Tebligat aktivasyon işlemleri nasıl yapılmaktadır ?

Adi ortaklıkların e-tebligat aktivasyon işlemleri için; ortaklardan birisinin Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler için) (EK-1) ile bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurması gerekmektedir. Başvuruyu ortaklardan birisinin yapması yeterlidir. İmza sirkülerini beyan etmelerine gerek yoktur. Ancak ortakların her biri ayrı ayrı kendi adına da aktivasyon işlemini yapmalıdır.

Ortaklar Gerçek kişi ise Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler için) Ek-2 ile bağlı olunan vergi dairesinden başvurabilecekleri gibi internet vergi dairesinden kendileri de başvuruda bulunabileceklerdir.

14-) E-Tebligat başvuru işlemleri için KEP adresi almak zorunda mıyım ?

E-tebligat sisteminin KEP adresi ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Bu nedenle mükelleflerin e-tebligat başvuru işlemleri için KEP adresi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

15-) E-Tebligat Yapıldığından Nasıl Haberdar Olurum ?

E-Tebligat başvurusu yapıldığında ve E-Tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve/veya bildirilen e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme (Sn. mükellefimiz https://intvrg.gib.gov.tr adresine tebligat gönderilmiştir. Tebligat gönderildiği tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.) yapılır.

16-) Sistemden Tebliğ Edilen Belgelere Nasıl Ulaşabilirim ?

Mükelleflerimiz https://intvrg.gib.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak Elektronik Tebligat adreslerine gönderilen belgeleri görüntüleyebilir, kendisine hangi tarihte tebliğ edildiğini görebilir ve belgenin çıktısını alabilirler.

17-) İnternet Vergi Dairesinden E-Tebligatla ilgili hangi bilgilere ulaşabilirim ?

E-tebligat ile adreslerine gönderilen tebligatlarına ulaşabilirler. BuradaOkunan Tebligatlar,Okunmamış Tebligatlar ve Otomatik Okunan Tebligatlar menülerini görebilirler. Otomatik Okunan Tebligatlar menüsünde; mükellefler tarafından okunmamış olsa bile gönderilme tarihi 5 günü geçmiş ve kanunen tebliğ edilmiş sayılan tebligatlar yer alır.

18-) E-Tebligat Sistemine Dahil Olmamanın Cezai Müeyyidesi Var mıdır ?

E-Tebligat sistemine dahil olmak zorunda olan mükelleflerimiz, süresinde bildirimde bulunmaz ise Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. Bu mükelleflerimize resen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi tebliğ edilerek E-Tebligat gönderimi başlatılır.

19-) E-Tebligat Sisteminden Çıkabilir miyim ?

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan mükelleflerimiz zorunlu olmadıkça sistemden çıkmaları mümkün değildir. Bu zorunluluk halleri; ölüm, gaiplik veya tüzel kişililerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi hallerdir.

20-) Tasfiye halinde bulunan mükelleflerin E-Tebligat aktivasyon işlemlerini yapmaları gerekir mi ?

Tasfiyeye giren mükelleflerin Tasfiye memurları, vergi dairesine tasfiye durumlarını bildirdikleri tarihte E-Tebligat aktivasyon işlemlerini de yaptırmaları gerekmektedir.

21-) Resmi kurumların kanuni temsilcisi bulunmamaktadır. E-Tebligat aktivasyon işlemi sırasında kanuni temsilci zorunlu alan olarak istenilmektedir. Resmi kurumların aktivasyon işlemleri nasıl gerçekleştirilecektir ?

Resmi kurumlar, kendi kanun veya yönetmeliklerinde belirlenen kanuni temsilcisini resmi yazı ile görevlendirerek E-Tebligat başvurusu yapabileceklerdir.

22-) 01.01.2016 dan sonra mükellefiyet tesis ettiren Kurumlar Vergisi mükelleflerinin E-Tebligat başvuru süresi 15 gün olduğundan, bu süre sonu hafta sonuna veya tatile denk gelirse bildirim süresi uzar mı ?

Vergi Usul Kanunu hükümleri aynen geçerlidir.

23-) İnternet Vergi Dairesi şifresi almak için ayrıca dilekçe vermeye gerek var mı ?

İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi bulunmayan ve E-Tebligat başvurusunda bulunan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre üretilmesi için Elektronik Tebligat Talep Bildirimi vermeleri yeterli olacaktır. Ayrıca internet vergi dairesi şifresi için dilekçe veya form talep edilmeyecektir.

24-) Vergi Usul Kanununda yer alan Mücbir Sebepler E-Tebligat içinde geçerli olacak mı ?

Evet, geçerlidir.

25-) Şirketlerin yönetim kurulu tarafından E-Tebligat başvurusu yapmak üzere bir kişinin görevlendirilmesi durumunda başvuru geçerli olacak mıdır ?

Bir kişinin yönetim kurulu kararı ile E-Tebligat başvurusu yapmak üzere görevlendirilmesi durumunda,

Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde yer alan, yönetim kurulu üyelerine ait imzaların,

-Vergi dairesi sicil dosyası yardımıyla ya da,

-Bildirime ek olarak verilecek şirketin yönetim kurulu üyelerine ait imza sirküleri ile doğruluğu vergi dairesi tarafından teyit edilebiliyor ise görevlendirilen kişi tarafından yapılan

başvuru kabul edilecektir.

26-) Mükelleflerimize yapılacak olan bilgilendirmelerde başvuru esnasında bildirdiği cep telefonu ve mail adreslerinin hepsine gönderilecek olan bilgi mesajı aynı mıdır ?

Cep telefonu ve mail adreslerine gönderilecek olan bilgilendirme mesajları konusuna göre farklılık arz etmekte olup, cep telefonuna aktivasyonun gerçekleştiği ve tebligat gönderildiği konusunda bilgilendirme SMS gönderilmekte, mail adreslerine ise okunmamış tebligat bilgisi gönderilmektedir.

Kaynak : Gelir İdaresi Başkanlığı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz