Çalışılan dönemleri ispat etmek gerekir

0
40
yargıtay kararı

 

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

Somut uyuşmazlıkta davacının … tarihinden önce davalı işyerinde çalıştığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Dinlenen tanıklar … yıllarında çalışmış olup, önceki dönemi bilmemektedirler. Davacı taraf kayıttan önceki iddia edilen sürede çalışma olgusunu somut delillerle kanıtlayamadığından, kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağının … tarihi esas alınarak belirlenmesi gerekir. Davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup kararın bozulması gerekmiştir.

DAVA :

Davacı vekili, davacı işçinin kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret ve yıllık ücretli izin alacaklarının davalı işverenden tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

KARAR :

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi B. Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Çalışma olgusunu işçi kanıtlamak zorundadır. İşe giriş bildirgesi, Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtları, işyeri şahsi sicil dosyasındaki deliller, işçinin banka hesabına yapılan ödemeleri gösteren kayıtlar işe giriş ve çalışma süreleri yönlerinden önemli delillerdir. Yazılı delil olmaması durumunda işyerinde o dönemde çalışmış olanların tanıklıkları ile de hizmet süreleri ispatlanabilir. Somut uyuşmazlıkta davacının 01.05.2004 tarihinden önce davalı işyerinde çalıştığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Dinlenen tanıklar 2006-2007 yıllarında çalışmış olup, önceki dönemi bilmemektedirler. Davacı taraf kayıttan önceki iddia edilen sürede çalışma olgusunu somut delillerle kanıtlayamadığından, kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağının 01.05.2004 tarihi esas alınarak belirlenmesi gerekir. Yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ :

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.05.2012 gününde oybirliği ile karar verildi. 

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2011/25792

Karar No

: 2012/17776

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz