Asagari Geçim İndirimi Tazminata Dahil Edilmemelidir – Yargıtay

0
54
yargıtay kararı

T.C.

YARGITAY

Dokuzuncu Hukuk Dairesi 

Esas No : 2015/7622 

Karar No : 2015/11338 

Tarih : 23.03.2015

Özet: Asgari geçim indirimi tazminata esas giydirilmiş ücret hesabına dahil edilebilecek alacak kalemlerinden değildir. Mahkemece asgari geçim indirimi de dahil edilerek belirlenen ücret üzerinden yapılan hesaplamaya itibarla hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Davacı vekili tarafından verilen 28.1.2014 havale tarihli dilekçede, Dairemizin 11.12.2013 tarih, 2011/47708 E. ve 2013/ 32711 K. sayılı bozma kararının maddi hataya dayalı olarak verildiği ileri sürülerek kararın ortadan kaldırılması ve hükmün onanmasına karar verilmesi talep olunmuştur.

Dairemizce verilen kararda, "… Yerel mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının ücretine dair açıklama kısmında dava dosyasına ibraz edilen Ağustos 2010 dönemi aylık ücret bordrosundan davacı işçinin son aylık ücretinin brüt 866,04 TL, asgari geçim indirimi dahil net 675,19 TL olduğunun anlaşıldığı açıklanarak bu tutara yemek, yol yardımı ve erzak yardımı kalemleri de ilave edilip tazminata esas giydirilmiş ücret belirlenmiş ve tazminat hesaplaması buna göre yapılmıştır.

Ancak bilindiği üzere asgari geçim indirimi tazminata esas giydirilmiş ücret hesabına dahil edilebilecek alacak kalemlerinden değildir. Mahkemece asgari geçim indirimi de dahil edilerek belirlenen ücret üzerinden yapılan hesaplamaya itibarla hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.", şeklinde gerekçe ile hüküm kurulmuş ise de, sözü edilen bordroda 866,04 TL bürüt ücret içinde asgari geçim indiriminin yer almadığı anlaşılmakla Dairemiz kararının maddi hataya dayandığı anlaşılmıştır. Maddi hataya dayanan Dairemiz bozma kararının ortadan kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 23.03.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz