5510 Sayılı Kanun Amacı

0
50
 
T.C.

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

Esas No : 2009/10-573
Karar No : 2009/605
Tarih : 30.12.2009

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

Dava, işyeri sigortalıları için ödenen “özel sağlık sigortası primi”nin sosyal sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarına dahil edilerek ( sosyal sigorta )primi kesilmemesi gerektiğinin tesbiti; ihtirazi kayıt ile yapılan ödemelerin istirdadı istemine ilişkindir. Uyuşmazlık tarihinde yürürlükte bulunan 506 sayılı Kanunun 77. maddesinin engel bir düzenleme içermiyor olması karşısında, özel sağlık sigortasını teminen sigorta ettiren ( işveren )tarafından sigorta şirketlerine yapılan prim ödemelerinin, sigortalının ücret gelirine dahil olduğu, bir diğer ifadeyle, bu prim ödemesinin sigortalıya yapılmış nakdi ödeme niteliğinde bulunduğu değerlendirmesi somut uyuşmazlıkta kabul edilemez.

Belirtilen bu maddi ve yasal olgular gözetilerek, “özel sağlık sigortası primleri”nin sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde dikkate alınmayacağının kabulü ile, prime esas kazanç matrahına dahil edilen özel sigorta primleri nedeniyle davalı Kuruma yapılan fazla prim ödemeleri, işveren ve Kurum nezdindeki belgeler getirtilerek yaptırılacak bilirkişi incelemesi sonucunda belirlenerek, sonucuna göre hüküm kurulması gerekir. 

T.C.

YARGITAY

Onuncu Hukuk Dairesi

Esas No : 2008/16448
Karar No : 2009/739
Tarih : 29.01.2009

ÖZET :

İşverence işçiye sosyal yardım olarak sağlanan “özel sağlık sigortası primlerinin” sigortalının ücret geliri kapsamında olduğunun ve sigorta primini belirleyecek olan matraha “özel sağlık sigortası primlerinin de” dahil olduğunun kabulü mümkün değildir. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz