4/B’li çalışan kesilen sigorta primlerini geri aldı

0
44

yargitay kararlari4B'li çalışan TÜRKİYE'de kamu alanında çalışan yaklaşık 150 bin civarındaki 4/B'li personeli ilgilendiren bir dava Yargıtay 21'inci Hukuk Dairesi tarafından onandı. Şanlıurfa'da Acil Tıp Teknisyeni olarak 4/B'li kadrosunda çalışan Zekeriya Oral'ın ek ödemelerinde kesilen sigorta priminin iadesi için açtığı dava 3 yılın sonunda lehine sonuçlandı.

Acil Tıp Teknisyeni Zekeriya Oral, avukatı Cüneyd Altıparmak aracılığıyla İş Mahkemesi'nde, 2007 ile kadroya geçtiği 2011 yılları arasında her ay maaşından haksız SGK kesintisi yapıldığını ve bu haksız kesintilerin faiziyle ödenmesi isteğiyle dava açtı. İş Mahkemesi de 4 bin 495 liranın faiziyle birlikte Oral'a geri ödemesini hükmetti. Yargıtay 21'inci Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Diğer 4/B'liler için emsal oluşturması beklenen kararı onaylayan Yargıtay 21'inci Hukuk Dairesi kararında, "Dosyadaki yazılara, hükmün dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı vekilinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oybirliğiyle karar verildi" ifadesini kullandı.

"BU DAVA 4/B'LİLERE EMSAL OLDU"

Davayı kazanan Oral'ın avukatı Cüneyd Altıparmak, kararın benzer şartlarda çalışanlar için emsal oluşturacağını belirterek şöyle dedi:

"Biz bir haksız kesintiyi geri almak için 3,5 yıldır bu davayla uğraşıyorduk. Ancak yeni bir netice aldık. Yargıtay bu kararı Haziran ayında onadı. Tebliği Kasım ayında bize geldi. Buna göre bir 4/B'li personelden belirli dönemlerde geçmişe dönük haksız kesintiler, faiziyle birlikte geri iadesine mahkeme karar verdi. Bu dava bir emsal teşkil ediyor. Kararın onanmasıyla birlikte 4 bin 500 liralık bu kesinti faiziyle birlikte yaklaşık 7 bin lira civarındaki haksız kesintiyi tahsil ettik. Bu davanın bu şekilde sonuçlanması hem bizi hem de çalışanımızı mutlu etti."

Açtığı davanın Yargıtay'dan da lehine sonuçlanmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Acil Tıp Teknisyeni Zekeriya Oral ise şöyle konuştu:

"Sendikamız bizim SGK'da yüzde 14'lük bir kesinti olduğunu belirtti. Bunun için bir dava açmaya karar verdi. Benim adıma burada yerel mahkemede bir dava açtık. Fazla kesinti oranın geri talebi hususunda bu dava açıldı. Burada yerel mahkeme lehimize bir karar verdi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı bu davayı temyize Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay'da yerel mahkeme gibi bizim lehimize bir karar verdi. Yargıtay 4 yıl boyunca bizden haksız bir şekilde kesilen kesintinin bize iade edilmesi yönünde bir karar çıktı. Bu karar tüm 4/B'liler için emsal bir karar olduğunu, bu şekilde olan arkadaşlarımız avukatları aracılığıyla bir dava açtıklarında kesintilerini geri alabilecekler."

Kaynak : Bugün

YARGITAY KARAR METNİ

T.C.
YARGITAY
Yirmibirinci Hukuk Dairesi

Esas No:2014/14827

Karar No:2015/13963

Tarih: 17.06.2015

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Davacı, çalışma tarihlerinden itibaren her ay haksız biçimde SGK kesintilerinin olduğunu bu kesintilerin Temmuz 2011 dönemine kadar sürdüğünü, yapılan kesintilerin faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Sultan Köse tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

KARAR ve SONUÇ :

Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı vekilinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 17.06.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

T.C. ŞANLIURFA 1. İŞ MAHKEMESİ

ESAS NO: 2013/4

KARAR NO: 2014/386

DAVA: İstirdat

DAVA TARİHİ: 02/01/2013

KARAR TARİHİ: 05/06/2014

Mahkememizde görülmekte bulunan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 02/07/2007 tarihinden bu yana Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünde 112 acil sağlık hizmetlerinde ATT olarak çalıştığını, kendisinden çalışma tarihlerinden itibaren her ay haksız biçimde SGK kesintilerinin olduğunu, bu kesintilerin kendisinin kadroya geçtiği Temmuz 2011 dönemine kadar sürdüğünü, kesintinin haksız olduğunu anlamakla Sağlık İl Müdürlüğüne başvurduğunu, SGK kesintilerinin yapıldığı, tekrar ödemenin mümkün olmadığının kendisine bildirildiğini, belirterek yapılan kesintilerin faiziyle birlikte ödenmesi yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep etmiş, yargılama aşamasında ıslah dilekçesi vererek talep miktarını arttırmıştır.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle: haksız ve yersiz açılan davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

DOSYANIN İNCELENMESİ VE GEREKÇE:

Tarafların iddiaları, davacıya ait işyeri şahsi dosyası, SGK dan gelen kayıt ve belgeler aldırılan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı hep birlikte ele alınıp değerlendirilmesi sonucunda:

Davanın ek ödemelerden yapılan kesintilerin iadesi talebine yönelik olduğu, 5510 sayılı 80. Maddesine göre diğer kanunlardaki prime esas tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnaların bu kanunun uygulanmasında dikkate alınamayacağı, 375 sayılı K.H.K nın ek üçüncü maddesine göre ek ödemenin hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı ve bu ek ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamayacağı, maliye bakanlığı bütçe ve mali kontrol genel müdürlüğünün 02/03/2012 tarih ve 2837 sayılı yazılarında sözleşmeli personele verilecek ek ödemeye ilişkin oranların tespitinin belirli bazı kriterler çerçevesinde bakanlar kurulunun yetkisine bırakıldığı, 14/01/2012 tarihine kadar ek ödemelerin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek üçüncü maddesine göre, 15/01/2012 tarihinden itibaren ise 375 sayılı K.H.K ye 666 sayılı K.H.K ile eklenen ek 9. Maddeye göre yapılan ek ödemeler olduğu, her iki düzenleme arasında fark olmaması nedeniyle özellikle görüş yazıları da gözetilerek 15/01/2012 tarihinden önceki dönemlerde yapılan ek ödemelerden sigorta primi kesintisinin yapılmaması ve yapılan kesintilerin iadesinin gerektiği anlaşılmaktadır.

Şanlıurfa valiliği defterdarlık sağlık kurumları 1 nolu sermaye saymanlık müdürlüğünün müzekkere cevabı ekinde 15/01/2008-15/12/2010 arası döner sermaye ek ödeme bordrolarının gönderildiği, bordoların incelenmesinde hesaplanan / kazanılan brüt prim miktarlarından %14 oranında işçi/kişi kesintisi yapıldığı, 5510 sayılı yasanın 89/3 maddesine göre yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primlerin alındıkları tarihten 10 yıl geçmemiş ise hisseleri oranında işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel sağlık sigortalılarına, hak sahiplerine, kanuni faizi ile birlikte geri verileceği, kanuni faizin primin kuruma yatırıldığı tarihi takip eden ay başından iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanacağı, aldırılan bilirkişi rapor ve ek raporunda davalı kurum tarafından davacıdan 2008/01-2011/08 dönemleri arasında tahsil edilen net SSK kesintisinin iş hukuku ilkeleri çerçevesinde usulünce ve gerekçeleri de belirtilerek hesaplandığı; hesaplama yönteminin mahkememizce de benimsendiği, bilirkişinin tarafsızlığına ilişkin taraf vekillerince bir iddianın ortaya atılmadığı rapora yapılan eleştirilerin teknik boyutta kaldığı bu yönü ile mevcut raporun hüküm vermeye yeter nitelikte olduğu, mahkememizce denetime elverişli görülen bilirkişi rapor ve ek raporuna itibar edildiği anlaşılmış aşağıda yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın kabulü ile,

Davalı kurum tarafından davacıdan 2008/01-2011/08 dönemleri arasında tahsil edilen net 3.495,06 TL SSK kesintisinin yasal faizi ile birlikte (her bir prim ile ilgili olarak primin kuruma yatırıldığı tarihi takip eden ay başında iadenin yapılacağı ayın başına kadar) davacıya iadesine,

1-Davalı kurum harçtan muaf olduğundan karar ve ilam harcı alınmasına yer olmadığına, davacı tarafından peşin yatırılan 67,85 TL harcın talep halinde iadesine,

2-Duruşmada vekil ile temsil edilen davacı lehine Avukatlık Asgari Ücret tarifesine göre avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önüne alınarak, 1.500,00 TL vekalet ücreti takdirine bu ücretin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-Dosya içinde görülen ve tamamı davacı tarafından yapılan 360,80 TL yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Tarafların varsa bakiye kalan gider avanslarının talepleri halinde ilgili tarafa iadesine,

Dair taraf vekillerinin yüzlerine karşı tefhimden itibaren 8 gün içinde Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 05.06.2014 www.osmanozbolat.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz