4447 sayılı Kanun Geçici 17’nci Madde Teşviki

0
57

4447 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN 17 MADDE İSTİHDAM TEŞVİKİ

USUL VE ESASLAR

Sigortalı Yönünden;

 1. 2.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 2. Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
 3. İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

İşveren Yönünden;

 1. Özel sektör işverenine ya da 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverene ait olması,
 2. Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 3. Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 4. Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 5. Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 6. Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
 • DESTEKTEN YARARLANILABİLMESİ İÇİN GENEL ŞARTLAR

  – Sigortalının 1.2.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

 • – Sigortalının Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
 • – Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle, işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, Ek 6’ncı maddesi ve Ek 9’uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında (ay içinde 10 gün ve üzerinde bildirimi yapılan) Kuruma bildirilmiş olması halinde bu sigortalı için 4447 sayılı Kanunun geçici 17’nci maddesinde yer alan destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, sigortalıların; çırak, stajyer, bursiyer, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci, İş-Kur kursiyeri, 7,42, 22, 43,49, 50, 25, 44, 46 belge kodu ile düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri ile SGK’ya bildirilmiş olması halinde, bu süreler işe giriş tarihinden önceki üç aylık süre içinde SGK’ya bildirilmiş süre olarak dikkate alınmayacaktır. Ancak, işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde işten ayrılış nedeni en son (19), (20) ve (30) olarak bildirilen sigortalılar, son üç aylık sürede Kuruma bildirilen sigortalı gibi dikkate alınacağından bu sigortalılardan dolayı destekten yararlanılmayacaktır.

 • – İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,
 • – Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

2016/Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Kuruma bu aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde, bu destekten yararlanabilmek için sigortalının işe alındığı işyerinden 2016 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

 • – 1.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında tescil edilen işyerleri

2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olan işyerlerinde 2016/Aralık ayında Kuruma bildirim yapılmış olamayacağından, 2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde 1.2.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar, Kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanılabilecektir.

 • DİĞER HUSUSLAR

Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

2016/Aralık ayında Kuruma bildirilen toplam sigortalı sayısının, 2016 yılı ortalama sigortalı sayısının tespiti ile destekten yararlanılacak ayda toplam sigortalı sayısının tespitinde ilgili ayda aynı sigortalıya ilişkin yapılan bildirimlerde mükerrer kayıtlar dikkate alınmayacaktır.

Ay içinde Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Bununla birlikte, 2016/Aralık ayında Kuruma bildirilen toplam sigortalı sayısının, 2016 yılı ortalama sigortalı sayısının tespiti ile destekten yararlanılacak ayda toplam sigortalı sayısının hesabında, ilgili ay içinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde (0) gün ve (0) kazançlı olarak kayıtlı) sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecek, buna karşın aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler dikkate alınmayacaktır.

 • İŞSİZLİK SİGORTASI FONU TARAFINDAN KARŞILANACAK DESTEK TUTARININ HESAPLANMASI

2017/Şubat ila 2017/Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin olmak kaydıyla 4447 sayılı Kanunun geçici 17’nci maddesi kapsamına giren sigortalıların destekten yararlanılacak ay/dönemdeki prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Örnek : (M) Anonim Şirketinde 3/4/2017 tarihinde işe alınan ve 4447 sayılı Kanunun geçici 17’nci maddesi kapsamına giren bir sigortalının ilgili aydaki;

Prim ödeme gün sayısının: 28

Prime esas kazanç tutarının ise: 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalı için;

3.000,00 * % 34,5 = 1.035,00 TL destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi tutarı,  3.000,00 * % 3 = 90,00 TL destek öncesi işverence ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi tutarı, 28 * 22,22 = 622,16 TL İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır. Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı;

(1.035,00 + 90,00)- 622,16 = 502,84 TL olacaktır.

 

 • ALT İŞVERENİ BULUNAN İŞYERLERİ VE ALT İŞVERENLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, Gerek asıl işverence, gerekse alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalının 2016/Aralık ayında bildirilen toplam sigortalı sayısına/2016 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olması, gerekmektedir.

NOT:  Gerek 5510 sayılı Kanunda gerekse diğer teşvik kanunlarında düzenlenmiş olan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanmakta olan işverenlerin, bu teşvik, destek ve indirim kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak 4447 sayılı Kanunun geçici 17’nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

NOT: İNS Danışmanlık olarak söz konusu teşvikten yararlanacak işverenlere önemle hatırlatmak isteriz ki; bu teşvik kapsamında her bir sigortalı için 30 gün üzerinden 666,60 TL teşvik üst sınırı bulunmaktadır. Bu kapsamda özellikle primleri yüksek olan çalışanlar için çalışanların ücret analizlerinin yapılarak uygun teşvikin seçilmesinde firmalar açısından büyük yarar olduğunu belirtmek isteriz.

Sgk ve İşKur teşvikleri konusunda danışmanlık hizmeti almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz. İLETİŞİM

687 Kanun numaralı teşvik

Yeni Teşvik

İşveren teşvikleri nelerdir

2017 işveren teşviki

ilave istihadam teşviki 2017

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz