2016 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Para Cezaları

0
50
SGK Para cezaları

Fiil

01.01.2016 itibariyle Ceza Miktarı YDO=%5,58

Açıklama

 

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.

2.604

Türk Lirası / her yükümlülük için

 

İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.

2.604

Türk Lirası / her yükümlülük için

 

İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak.

6.511

TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde)

 

İşyeri hekimi çalıştırmamak.

6.511

TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde)

 

Diğer sağlık personeli çalıştırmamak.

3.255

TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde)

 

İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.

1.952

Türk Lirası

 

İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.

1.952

Türk Lirası

 

Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.

1.302

TL / Her tedbir için

 

Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.

1.952

Türk Lirası

 

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının hak ve yetkilerini kısıtlamak.

1.952

Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı

 

Tam süreli görevlendirmelerde işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.

1.952

Türk Lirası

 

Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.

3.906

Türk Lirası

 

Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek.

5.860

TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde)

 

Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamamak

1.952

Türk Lirası

 

Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.

1.302

TL / Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)

 

Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak

1.302

TL / Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)

 

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek.

1.952

TL / Her yükümlülük için

 

İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmemek.

2.604

Türk Lirası

 

Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi.

2.604

Türk Lirası

 

Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak

1.302

TL / Her çalışan için

 

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almamak

1.302

TL / Her çalışan için

 

Çalışanları, karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları hakkında, ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirmemek

1.302

TL / Her çalışan için

 

Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak (İSG eğitimi, çalışan temsilcisine özel eğitim, mesleki eğitim, iş kazası geçirene ilave eğitim, yenileme eğitimi, başka işyerinden çalışmak için gelenlere eğitim, geçici iş ilişkisiyle gelenlere eğitim vermemek, eğitim maliyetini çalışanlara yansıtmak, eğitimlerde geçen süreyi çalışma süresinden saymamak.)

1.302

TL / Her bir aykırılık için * Her çalışan başına ayrı ayrı

(23.04.2015 öncesi cezalar:
TL / Her çalışan için)

 

Çalışanların görüşlerini alma ve katılmalarını sağlama yükümlülüklerine uymamak.

1.302

TL / Her çalışan için

 

Uygun sayıda çalışan temsilcisi görevlendirmemek. (2-50 çalışana 1, 51-100 çalışana 2, 101-500 çalışana 3, 501-1000 çalışana 4, 1001-2000 çalışana 5, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerine 6)

1.302

Türk Lirası

 

Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, öneride bulunan ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen çalışan temsilcilerinin isteklerini yerine getirmemek.

1.952

Türk Lirası

 

Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak

1.302

Türk Lirası / hakları kısıtlanan her birey için

 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek

2.604

TL / Her aykırılık için

 

Birden çok işyerinin bulunduğu iş hanları, sanayi bölgeleri vb. yerlerde diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler konusunda işverenleri uyarmayan, uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmeyen yönetimlere

6.511

Türk Lirası

 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak

6.511

Türk Lirası

 

İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam etmek

13.023

 

 

İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptırmak

 

 

İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermemek

1.302

Türk Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için (aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)

 

Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyerlerinde büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamamak

65.123

Türk Lirası

 

Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.

104.197

Türk Lirası

 

İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek

104.197

Türk Lirası

 

Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek

104.197

Türk Lirası

 

30 uncu maddede öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek

1.302

TL / Her hüküm için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)

 

Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmemek

TL / Her çalışan için

 

Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak

TL / Her çalışan için

 

2016 yılı çalışma hayatı pratik bilgileri için TIKLAYINIZ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz