2015 Yılında Asgari Ücretle Birlikte Teşvik Tutarları da Arttı

0
49

teşvikAsgari Ücret Tespit Komisyonunca 2015 yılının ilk altı aylık diliminde asgari ücretin brüt 40,05 TL olarak belirlenmiş olması nedeniyle, 2015/Ocak ila 2015/Haziran aylarına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde;

– Aylık prime esas kazanç alt sınırı:

40,05 x 30 = 1.201,50 TL’ye

– Aylık prime esas kazanç üst sınırı:

40,05 x 6,5 = 260,325 = 260,33

260,33 x 30 = 7.809,90 TL’ye

yükselmiştir.

Yeni yılda asgari ücrete bağlı olarak prime esas kazanç alt ve üst sınırlarının artması ile birlikte, prim teşviklerinden yararlanmakta olan işverenlerin yararlanacakları teşvik tutarları da artmıştır.

Halen uygulamada olan bazı teşviklerden sigortalıların prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançları üzerinde yararlanılabilirken, bazı teşviklerden (özellikle beş puanlık prim indiriminden ve 4447/geçici 10. maddede öngörülen teşvikten) sigortalıların prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançları üzerinden yararlanılabilmektedir. Dolayısıyla asgari ücrette meydana gelen artış nedeniyle mevcut prim teşviklerinden yararlanmakta olan işverenlerin, 2015 yılında yararlanacakları teşviklere bakılarak, alacakları teşvik tutarları da alt sınır veya üst sınıra göre hesaplanacaktır.

Bu günkü yazımızda, uygulamada en çok tercih edilen beş puanlık prim indiriminden, 6111 teşvikinden, engelli teşvikinden ve 51 ilde uygulanan beş + altı puanlık prim indiriminden yararlanmakta olan işverenlerin 2015 yılının ilk altı aylık diliminde ne kadar teşvik alacakları hususlarına yer verilmiştir.

II- 2015 YILININ İLK ALTI AYLIK DİLİMİNDE YARARLANILACAK TEŞVİK TUTARLARI

A- BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİNDEN YARARLANILACAK OLAN TUTAR

5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinden öngörülen ve beş puanlık prim indirimi olarak da adlandırılan teşvikten,  sigortalıların üst sınıra kadar olan kazançları üzerinden yararlanılabilmektedir. Başka bir ifade ile sigortalıların brüt ücretlerinin tamamı üzerinden hesaplanan işveren hissesinin beş puanlık kısmı Hazinece karşılanmaktadır.

Dolayısıyla 05510 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenen APHB ile

– Brüt 1.201,50 TL ücret alan bir sigortalıdan dolayı yararlanılacak teşvik tutarı:

1.201,50 x 5 / 100 = 60,08 TL

– Brüt 7.809,90 TL ücret alan bir sigortalıdan dolayı yararlanılacak teşvik tutarı:

7. 809,90 x 5/100 = 390,50 TL

olacaktır.

B- 06111 TEŞVİKİNDEN YARARLANILACAK OLAN TUTAR

4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesinde yer alan ve uygulamada 6111 teşviki olarak da bilinen prim teşviki ile sigortalıların üst sınıra kadar olan ücretlerinin tamamı üzerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin  işveren hisseleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, 4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesinin 9. fıkrasında yer alan, “Bu maddeyle sağlanan destek unsuru, 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranı üzerinden, bu maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulanır.” hükmüne istinaden,  06111 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı öncelikle beş puanlık prim indiriminden,  ardından beş puanlık kısım düşüldükten sonra bulunan oran üzerinden 06111 teşvikinden yararlanılmaktadır.

Dolayısıyla 06111 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenen APHB ile

– Brüt 1.201,50 TL ücret alan bir sigortalıdan dolayı:

1.201,50 x 5/100=   60,08 TL (05510 teşviki)

1.201,50 x 15,5/100= 186,23 (06111 teşviki) olmak üzere,

Toplam= 246,31 TL,

Brüt 7.809,90 TL ücret alan bir sigortalıdan dolayı:

7. 809,90 x 5/100=    390,50 TL,

7.809.90 x 15,5/100= 1.210,53 (06111 teşviki) olmak üzere

Toplam= 1.601,03 TL

tutarında teşvik alınacaktır.

C- ENGELLİ TEŞVİKİNDEN YARARLANILACAK TUTAR

Çalışma gücündeki  kayıp oranı % 40 ve üzerinde olan sigortalıları çalıştıran işverenler 4857 sayılı Kanun’un 30. maddesinde öngörülen engelli teşvikinden yararlanabilmektedirler. Söz konusu teşvik kapsamına giren sigortalılar için yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası bulunmayan işverenlerce 14857 sayılı kanun numarası seçildiğinde;

– Öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan brüt ücretlerden dolayı, beş puanlık indiriminden

– Ardından beş puanlık kısım düşüldükten sonra prime esas kazanç alt sınırına kadar olan brüt ücretlerden dolayı, engelli teşvikinden yararlanılabilecektir.

Dolayısıyla 14857 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenen APHB ile

– Brüt 1.201,50 TL ücret alan bir sigortalıdan dolayı:

1.201,50 x 5/100=   60,08 TL (05510 teşviki)

1.201,50 x 15,5/100= 186,23 (14857 teşviki) olmak üzere,

Toplam= 246,31 TL,

– Brüt 7.809,90 TL ücret alan bir sigortalıdan dolayı:

7. 809,90 x 5/100= 390,50 TL,(05510 teşviki)

1.201,50 x 15,5/100= 186,23 (06111 teşviki) olmak üzere,

Toplam= 576,73 TL

tutarında teşvik alınacaktır.

Diğer taraftan, 14857 sayılı kanun numarasının yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunan işverenler ile ihale konusu iş üstlenen işverenlerce de seçilmesine izin verilmekte. Ancak, bu nitelikteki işverenler 14857 sayılı kanun numarasını seçtiklerinde beş puanlık prim indiriminden yararlandırılmayıp sadece kapsama giren sigortalıların alt sınıra kadar olan kazançları üzerinden engelli teşvikinden yararlanabilmektedirler.

Bu bağlamda,  yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunan işverenler ile ihale konusu iş üstlenen işverenlerce 14857 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenen APHB ile

– Brüt 1.201,50 TL ücret alan bir sigortalıdan dolayı:

1.201,50 x 20,5/100= 246,31 TL,

– Brüt 7.809,90 TL ücret alan bir sigortalıdan dolayı yine alt sınıra kadar olan kazanç üzerinden:

1.201,50 x 20,5/100  = 246,31 TL

tutarında teşvik alınması mümkün olacaktır.

D- 51 İL İLE GÖKÇEADA VE BOZCAADA DA UYGULANMAKTA OLAN 5 + 6 = 11 PUANLIK PRİM İNDİRİMİNDEN YARARLANILACAK OLAN TUTAR

Bakanlar Kurulu’nun 30.05.2013 tarih ve 2013/4966 sayılı Kararı ile Türkiye genelinde 51 il ile Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde faaliyet gösteren işverenlerden 10 veya üzerinde sigortalı çalıştıranlarına beş puanlık prim indirimine ilave altı puanlık indirim daha uygulanmaktadır.

İllerin gelişmişlik seviyelerine göre üç bölgeye ayrıldığı ve 01.01.2013 tarihinden itibaren 1. Bölgede faaliyet gösteren işverenlerin 4 yıl, 2. Bölgede faaliyet gösteren işverenlerin 5 yıl, 3. Bölgede faaliyet gösteren işverenlerin 6 yılı boyunca yararlanacakları bu teşvikten yararlanmak amacıyla aylık prim ve hizmet belgelerinin 46486/ 56486/ 66486 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmesi halinde,

– Öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan brüt ücretlerden dolayı, beş puanlık indiriminden,

– Ardından beş puanlık kısım düşüldükten sonra prime esas kazanç alt sınırına kadar olan brüt ücretlerden dolayı, ilave altı puanlık prim indiriminden

yararlanılabilecektir.

Dolayısıyla 46486/56486/66486 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenen APHB ile

– Brüt 1.201,50 TL ücret alan bir sigortalıdan dolayı:

1.201,50 x 5 / 100=   60,08 TL (05510 teşviki)

1.201,50 x 15,5/100= 186,23 (46486/ 56486/ 66486  teşviki) olmak üzere,

Toplam= 246,31 TL,

– Brüt 7.809,90 TL ücret alan bir sigortalıdan dolayı:

7. 809,90 x 5/100= 390,50 TL,(05510 teşviki)

1.201,50 x 15,5/100= 186,23 (46486/ 56486/ 66486 teşviki) olmak üzere

Toplam= 576,73 TL

tutarında teşvik alınacaktır.

III- SONUÇ

Asgari ücrette meydana gelen artış nedeniyle işverenlerin prim yükü biraz daha artmış olmakla birlikte, uygulamada olan prim teşvikleri işverenlerin omuzlarındaki bu yükün oldukça önemli bir kısmını üstlenmiş bulunmaktadır.

Özellikle beş puanlık prim indiriminin sigortalıların prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançları üzerinden veriliyor olması, diğerteşviklerden yararlanılmasından önce beş puanlık prim indiriminden yararlanıldığı ve 6111 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanun’a ilave edilen geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanan işverenlerin, sigorta prim yükünün tamamının İşsizlik Sigortası Fonu tarafından üstlenildiği dikkate alındığında, istihdamın artırılmasına verilen önem çok daha iyi anlaşılacaktır.

Yazar: Eyüp Sabri DEMİRCİ*

Yaklaşım / Şubat 2015 / Sayı: 266

SGK, İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

Sgk ve İşKur teşvikleri konusunda danışmanlık hizmeti almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz. İLETİŞİM

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz