2014 yılı iş kanunu para cezaları

0
39

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2014 Tarihinden İtibaren Yeniden Değerleme Oranı % 3,93)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

3/1-2

98

İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)

149

3/2

98

İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 

15.226

3, 85

98

Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)

1.520

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için

122

7

99/a

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için

122

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için

122

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için

122

28

99/c

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

122

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

504

30

101

Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için

1.903

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

1.903

32

102/a

Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

139

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için

139

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

139

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

504

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

504

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

504

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

246

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

246

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

246

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

246

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

246

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.343

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

246

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

1.343

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.343

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

1.343

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

1.343

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

1.343

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.343

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

1.343

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.343

77

105/c

İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak

1.399

78

105/a

İş sağlık ve güvenliği yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için (alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktarda)

279

78

105/c

İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak

1.399

79

105/c

Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak

1.399

80

105/c

İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak

1.399

81

105/c

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek

1.399

85

105/d

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan 16 yaşından küçük her işçi ve yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı çalıştırılan her işçi için

1.399

85

105/d

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için

615

86

105/b

Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için

279

87

105/b

Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için

279

88

105/c

Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak

1.399

89

105/c

İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak

1.399

90

106

İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak

15.226

92/2

107/1-a

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

12.181

96/1

107/1-b

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

12.181

96/2

107/1-b

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

12.181

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

12.181

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz