10 Soruda Limited Şirket Genel Kurulu

0
45

limited şirketLimited şirket genel kurullarının da anonim şirketlerde olduğu gibi yılda en az bir kez toplanması gerekiyor. İşte, bu toplantılara hazırlanırken ve gerçekleştirirken yapılması gerekenler

İSTANBUL – Anonim şirketlerde olduğu üzere limited şirketlerde de genel kurulun senede en az bir kez toplanması gerekiyor. Limited şirket genel kurul toplantıları birçok noktada anonim şirket genel kurul toplantılarına benzemekle birlikte, bazı noktalarda ayrılıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner ALTAŞ, limited şirketlerin genel kurul toplantısına hazırlanırken ve yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini DÜNYA için kaleme aldı. İşte 10 soruda limited şirket olağan genel kurul toplantıları:

  1 – Olağan genel kurul ne zaman yapılır?

 Limited şirketlerde olağan genel kurul toplantısının her yıl için hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur. Dolayısıyla, hesap dönemi takvim yılı olan limited şirketlerde olağan genel kurul toplantısının en geç mart sonuna kadar, özel hesap dönemi olan şirketlerde ise hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk üç ay içinde yapılması gerekmektedir.

 2 – Genel kurulu kimler davet eder?

 Limited şirketlerde genel kurulu olağan toplantıya davet etme görev ve yetkisi kural olarak şirket müdürüne -birden fazla iseler müdürler kuruluna- aittir. Müdür veya müdürler kurulu, süresi dolmuş olsa dahi genel kurulu olağan toplantıya çağırabilir. Ancak, müdürler kurulunun devamlı olarak toplanamaması veya toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması yahut şirketin müdürünün olmaması durumlarında, şirket ortaklarından biri mahkemeye müracaat edip izin almak suretiyle genel kurulu toplantıya çağırabilir.

  3 – Ortaklar genel kurula ne zaman ve nasıl çağrılır?

 Limited şirket ortakları, olağan genel kurul toplantısına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanla, şirket sözleşmesinde başkaca çağrı usulleri belirtilmişse (örneğin; yerel gazete ile ilan) bu şekilde ve internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce internet sitelerinde yayımlanan ilanla çağrılırlar. Bu ilanların yanı sıra, toplantı günü ile gündemin ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin, pay defterinde yazılı ortaklara, iadeli taahhütlü mektupla da bildirilmesi gerekmektedir. Genel kurul, toplantı gününden en az onbeş gün önce toplantıya çağrılır.

  4 – Çağrı ilanında hangi hususlara yer verilir?

 Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve ortaklara gönderilecek mektuplarda; “toplantı günü ve saati; toplantı yeri; gündem; gündemde sözleşme değişikliği var ise değişen maddenin/maddelerin eski ve yeni şekilleri; çağrının kimin tarafından yapıldığı; finansal tabloların, konsolide finansal tabloların, müdür/müdürler kurulu yıllık faaliyet raporunun, kâr dağıtım önerisinin şirket merkez ve şube adresleri belirtilmek suretiyle anılan adreslerde ortakların incelemesine hazır bulundurulduğu” belirtilir. İlanda, ayrıca, genel kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örneğine de yer verilir.

  5 – Gündemde hangi hususlara yer verilir?

 Olağan genel kurul toplantısının gündeminde sırasıyla şu hususlar bulunur:

 a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

 b) Müdür veya müdürler kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

 c) Şirket denetime tabi ise denetçi raporlarının okunması.

 ç) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

 d) Müdürlerin ibrası.

 e) Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

 f) Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi.

 g) Görev süreleri sona ermiş olan müdürlerin seçilmesi, şayet şirket sözleşmesinde görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti.

 h) Şirket denetime tabi ise denetçinin seçimi.

 i) Açıkça belirtmek şartıyla lüzum görülecek sair hususlar.

 Eğer olağan genel kurulda görüşülecekse şirket sözleşmesinin yeni TTK’ya uyumlaştırılması amacıyla yapılacak sözleşme değişikliklerinin karara bağlanması hususları da gündeme konulur.

  6 – Genel kurulda hangi belgeler hazır bulundurulur?

 Genel kurul toplantı yerinde; “şirket sözleşmesi; pay defteri; hazır bulunanlar listesi; toplantıya çağrının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgeler; müdür/müdürler kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu; şirket denetime tabi ise denetçi raporu; finansal tablolar; gündem; gündemde sözleşme değişikliği varsa değişiklik tasarısı” hazır bulundurulur

 7 – Genel kurulda Bakanlık temsilcisi bulundurulur mu?

 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu, ortak sayısı yirmiden fazla olan limited şirketlerin genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin bulundurulmasını şart koşmakta idi. Ancak, TTK böyle bir zorunluluğa dahi yer vermemiştir. Dolayısıyla, limited şirketlerin genel kurullarında Bakanlık temsilcisi bulundurulmayacaktır.

  8 – Genel kurula elektronik ortamda katılım olabilir mi?

 Evet, limited şirket ortaklarının elektronik ortam üzerinden genel kurula katılmaları ve oy kullanmaları mümkündür. Ancak, bu imkandan faydalanabilmek için, limited şirketlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp yürürlüğe konulan Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ’deki genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin sözleşme hükmü örneğini aynen şirket sözleşmelerine almaları gerekmektedir.

  9 – Ortaklar genel kurula temsilci ile katılabilir mi?

 Limited şirket ortağının, genel kurula bizzat katılması genel kuraldır. Ancak, ortak, katılamadığı genel kurullara, temsilcisi olarak ortak olan ya da olmayan bir kişiyi de yollayabilir.

  10 – Genel kurul çağrı ve toplantı yapılmadan karar alabilir mi?

 Evet, alabilir. Ancak, genel kurulun çağrısız olarak toplanıp karar alabilmesi için şirket ortaklarından hiçbirinin toplantının çağrısız olarak yapılmasına itiraz etmemesi gerekir. Çağrısız olarak toplanan bu genel kurullarda, gündeme madde eklenmesi, toplantıya katılanların oybirliği ile alınır. TTK’ya göre genel kurul toplantı yapmadan da karar alabilir. Bunun için ortakların hiçbirisinin sözlü görüşme talebinde bulunmaması ve ortaklardan birisinin yazılı bir öneri hazırlayıp diğer ortakların yazılı onayına sunması gerekir. Elden dolaştırma yoluyla karar veya sirküler karar diye adlandırılan bu kararın geçerlilik kazanabilmesi için, aynı önerinin tüm ortakların onayına sunulması gerekir. Çağrının doğuracağı maliyet ve zaman kaybı dikkate alındığında, ortak sayısı iki üç gibi az olan limited şirketlerde genel kurul toplantılarının bu usullerle yapılmasını önermekteyiz.

Kaynak : muhasebenet.net 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz