teşvik | Osman Özbolat - Part 9

Destek Primi Anayasaya Aykırı mıdır?

Karar Günü 17.4.2008 İtiraz Yoluna Başvuran Balıkesir İş Mahkemesi İtirazın Konusu 2.9.1971 günlü, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun Ek 20. maddesinin 24.7.2003 günlü, 4956 sayılı Yasa ile eklenen üçüncü fıkrasının 22.01.2004 günlü, 5073 sayılı Yasanın 15. maddesiyle değiştirilen birinci tümcesinin, Anayasanın 2., 18., 49., 55., 60., 65....

SGK, Köklü Değişikliklere Hazırlanıyor

01.10.2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun’un yayınlandığı günden bu yana, söz konusu Kanun’a beklenen taleplerin karşılanmaması ve tüm kesime hitap eden Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun vatandaşların sosyal devlet ilkesi ekseninde korunmaması adına eleştiriler yapmaktaydı. Sosyal Güvenlik Kurumu‘da Kurum aktüeryal dengesinin bozulmaması adına tabiri caizse emeklilik konusunda kemer sıkma politikası uyguluyordu. Ancak yakın zamanda “torba kanun”...

“En Az Üç Çocuk” Tavsiyesi ve Sosyal Güvenlik Sistemimiz

I- GİRİŞ Sayın Başbakan her fırsatta ailelerin en az üç çocuk sahibi olmaları tavsiyesinde bulunmaktadır. Ancak bu tavsiyeyi destekleyecek uygulamaların hayata geçirilmesi konusunu es geçmektedir. Memura çocuk yardımı iki çocuk için, sigortalıda prim matrahından indirilecek prim istisnası iki çocuk için, 4/a’lı sigortalı kadına doğum borçlanması iki çocuk için. Nerede kaldı en az üç çocuk! Vergide...

Tüm Yönleriyle Genel Sağlık Sigortası

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GELİR TESTİ UYGULAMASI 02 Kasım 2011 tarihli 622 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 28 Aralık 2011 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kapsamında Gelir Tespiti , Tescil  ve İzlime Sürecine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda GSS gelir Testi işlemleri 2012 yılından itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından...

Yargıtay-Çalıştırılmayan Süreye İlişkin Ücret

T.C. YARGITAY Dokuzuncu Hukuk Dairesi Esas No : 2009/44092 Karar No : 2010/6351 Tarih : 09.03.2010 İÇTİHAT METNİ ÖZET : Geçersiz sayılan feshi izleyen dört aylık süre için hesaplama yapılmalıdır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda boşta geçen süre ücreti ile aynı dönem için hesaplanan ikramiye, ilave tediye ve benzeri alacaklar işe başlatmama tarihindeki ücrete göre...