Sosyal Güvenlik | Osman Özbolat - Part 15

"Sosyal Güvenlik" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

Sigortalısı hastalanan işverenlerin yükümlülükleri

I- GİRİŞ Hastalık sigortası, sosyal sigortalar mevzuatı bakımından en eski ve olmazsa olmaz sigorta kollarından biridir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda (SSGSSK)(1) “Hastalık hali”, 4/1(a) ve 4/1(b) kapsamındaki sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar olarak tanımlanmaktadır (SSGSSK md. 15/I). Sigortalılar her zaman fizyolojik bir...

İş Kazasının Meydana Geldiği Gün İçin SGK’ya Gün ve Kazanç Bildirilmeli midir?

I- GİRİŞ İş kazası; sigortalının, işverenin emir ve talimatı altındayken yapmış olduğu işten kaynaklanan, herhangi bir nedenle bedence ve ruhen zarara uğraması ile bir uzvunu kısmen ya da tamamen, sürekli veya geçici olarak kullanamaması ile sonuçlanan durum olarak tanımlanabilir. Belirtmeliyiz ki; gerek 5510 sayılı Kanun(1)’da gerek Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde(2) (SSİY) gerekse Kısa Vadeli Sigorta...

SGK (SSK) Prim Oranları

1) 4/a Kapsamında Çalışan Sigortalılar Sigorta Kolları Sigortalı Payı % İşveren Payı % a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortası) – 2 b) Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7.5 c) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9 11 d) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Gün...

Aynı işi yapanlar arasında konum farkı olamaz!

Maliye Bakanlığı’nda 2011 yılına kadar teftiş ve denetim görevini yürüten 4 farklı meslek grubu vardı. Bunlar, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı içerisinde yer alan Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörler ve Vergi Denetmenleri idi. Bu çok başlı sistem, uygulamada denetim etkinliğinden tutun da meslekler arası çekişmeye kadar uzanan birçok sorunu da içinde barındırmaktaydı. Bu durumu...

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde Meslek Kodlarının SGK’ya Bildirilmesi

İşverenlerce sigortalıların işe giriş, işten ayrılış ve aylık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nu(1) gereğince her ay verilmekte olan aylık prim ve hizmet belgeleri, sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı işten ayrılış bildirgesi yoluyla olmaktadır. Söz konusu belge ve bildirgelerin verilme usul ve esasları Sosyal Sigorta İşlemleri...